Norsk Friluftsliv presenterte i juni «Rødlista for truede naturopplevelser». De ti naturopplevelsene på lista er stemt fram av over 16.000 personer.  

KS har fått forslag til politiske løsninger som folkevalgte i kommunene kan bruke for å ta vare på de ti opplevelsene.

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950.000 medlemskap og flere enn 5.000 lokale lag og foreninger.

FNs naturavtale

Norge er blant de 196 landene som hittil har sluttet seg til naturavtalen som ble inngått på FNs naturtoppmøte i desember 2022.

Naturavtalen har som mål å redde og bevare natur- og biomangfoldet i verden. Hovedmålet er å verne 30 prosent av all natur innen 2030. I tillegg skal 30 prosent av delvis ødelagt natur være restaurert innen 2030.

I Norge har kommunene en viktig rolle i å nå målene i naturavtalen. KS og Klima- og miljødepartementet er bøitt enige om å følge opp den globale naturavtalen sammen. Les mer om det i denne artikkelen.

Rødlista for truede naturopplevelser

Dette er naturopplevelsene nordmenn setter høyest:

 1. Fugleliv og naturlyder
 2. Frodig flora og et yrende dyreliv
 3. Urørt natur
 4. Levende hav og fjorder
 5. Nærnatur
 6. Gammelskog
 7. Kyst og strandsone
 8. Høsting på naturens premisser
 9. Stillhet og mørke
 10. Skigåing, årstider og snørike vintre

Norsk Friluftsliv har forslag til konkrete politiske løsninger for hver opplevelse.

Lenkeblokk Icon Les mer om forslagene her

To overordnede grep

Organisasjonen foreslår at kommunene tar to overordnede grep: 

 • Sett mål om å bevare naturopplevelser

Naturopplevelser kan være alt fra rusleturer i nærområdet til jakt, fiske, sykling, padling og andre typer friluftsliv, og slike opplevelser betyr mye for mange. Derfor foreslår vi at kommunen i kommuneplanen vedtar å sikre og øke tilgangen til naturopplevelser for sine innbyggere. Kommunen bør følge opp målet gjennom å legge forpliktende føringer som begrenser nedbygging av naturen, og å sette bedre tilgang til natur som en betingelse for framtidige arealplaner.

 • Sett mål om å bruke naturopplevelser i kommunens tjenester og virksomheter

Det å være aktiv i naturen er både sunt, tilgjengelig og gratis, og det er vanskelig å overvurdere hva det betyr for folkehelsa. Derfor foreslår vi at kommunen setter seg som mål å bruke naturen aktivt i alle kommunens tjenester fra helse og omsorg til oppvekst og utdanning. Kommunen kan også stimulere tilbud som ligger utenfor kommunens ansvar til å satse på dette. Målet bør følges opp med en konkret plan for hvordan naturen kan brukes forebyggende i disse tjenestene, med tilhørende handlingsplaner for hvert enkelt tjenesteområde.