Se også denne artikkelen

Lenkeblokk Icon Kommunesektoren viktig aktør i den nye naturavtalen

– All natur ligger i en kommune. Derfor er jeg svært glad for at vi har blitt enige med KS om å arbeide sammen for å følge opp den globale naturavtalen i Norge. Naturen sikrer oss mat, vann, velferd og et levelig miljø. Samarbeidet med KS tar sikte på å ta bedre vare på naturmangfoldet og å hegne om de tjenestene naturen gir oss, sier statsråden.

KS mener behovet for endring er åpenbart og at det er knapt med tid til å oppfylle målene innen 2030.

– Jeg er glad for invitasjonen, og har på vegne av kommunesektoren takket ja til et samarbeid med Klima- og miljødepartementet. Vi vil gjerne bidra til å utforske handlingsrommet og til å finne mål og virkemidler sammen med staten. For oss er det vesentlig at arbeidet gjennomføres med respekt for lokaldemokratiet og de vanskelige avveiningene som foregår i landets kommuner og fylkeskommuner for bruk og vern av arealer, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Nytt globalt rammeverk for natur

Rett før jul samlet verdens land seg om en naturavtale. Norge hadde en sentral rolle i forhandlingene i Montreal i Canada; som pådriver for en ambisiøs avtale og som brobygger og problemløser. Nå er det opp til de enkelte landene å følge opp avtalen nasjonalt. Regjeringen vurderer hvordan rammeverket skal følges opp i Norge. Oppfølgingen skal legges frem for Stortinget.

– Vi jobber nå med å avklare hvordan den nasjonale oppfølgingen skal være. I det arbeidet vil vi samarbeide tett med landets kommuner og fylkeskommuner gjennom KS. Når alle drar i samme retning, oppnår vi best resultater, sier klima- og miljøministeren.

Kommunene er nøkkelaktører

Kommunen har ansvar for bærekraftig planlegging som ivaretar sosiale, miljømessige og økonomiske behov for innbyggere, natur og næringsliv. Flere kommuner setter natur og biologisk mangfold høyt på dagsorden, men det er fortsatt potensiale for å få med enda flere på laget. Det er grunnen til at klima- og miljøminister Espen Barth Eide har invitert KS til et samarbeid for å øke oppmerksomheten om kommunesektorens arbeid og oppfølging av den nye naturavtalen.