BEGREP

FORKLARING

Tiltak

Med tiltak menes fysiske handlinger som reduserer utslipp av klimagasser og som er resultatet av en beslutning tatt av en samfunnsaktør; en bedrift, husholdning eller offentlig virksomhet (Klimakur2030, 2020).

Virkemiddel

I klimabudsjettsammenheng er virkemidler verktøy som statlige og kommunale myndigheter har tilgjengelig, som for eksempel avgifter, subsidier, direkte regulering og informasjon (Klimakur2030, 2020).

Direkte utslipp

Direkte utslipp er de som fysisk finner sted innenfor et geografisk område.

Indirekte utslipp

Indirekte utslipp omfatter utslipp forbundet med varer og tjenester som importeres til det geografiske området.

Scope 1

 

Utslipp av klimagasser fra kilder innenfor det geografisk området (direkte utslipp)

Scope 2

 

Utslipp av klimagasser som oppstår et annet sted som en konsekvens av forbruk av nettbasert elektrisitet, varme eller kjøling innenfor det geografiske området

Scope 3

 

Alle andre klimagassutslipp som oppstår utenfor det geografiske området, som en konsekvens av forbruk av varer og tjenester innenfor det geografiske området.

Klimafotavtrykk

Klimafotavtrykk er en beregning av den totale klimapåvirkningen – både direkte og indirekte utslipp- for f. eks et land, en person eller en kommune.

Referanseår

År valgt for hva utslippsreduksjonsmålet skal regnes ut i fra.

Målår

År valgt for når målet skal være nådd.

Utslippsramme

Rammer for utslippsreduksjon for et gitt år. Det kan lages utslippsrammer for f.eks budsjettåret, økonomiplanperioden og årene fram mot målåret.

Framskrivninger av utslipp

Framskrivninger av utslipp er en prognose for hvordan utslippene vil utvikle seg om det ikke iverksettes flere klimatiltak. Drivkrefter som befolkningsvekst, teknologiutvikling og økonomiske konjunkturer, samt statlig, regional og kommunal iverksatt klimapolitikk kan brukes til å lage framskrivningene i en referansebane.

Referansebane

En referansebane består av en tidsserie for både historiske klimagassutslipp samt en framskrivning av utslipp som skyldes forhold utenfor klimabudsjettet. Drivkrefter  som befolkningsvekst, teknologiutvikling og økonomiske konjunkturer, samt statlig, regional og kommunal iverksatt klimapolitikk kan brukes til å lage framskrivningene i en referansebane.

Environmental Product Declaration (EPD)

Environmental Product Declaration (EPD) er det samme som en miljødeklarasjon. Det er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

LCA

LCA (Life Cycle Assessment) eller «livsløpsvurdering» er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til et produkt/produktsystem.

Kommunedirektør

Felles betegnelse på rådmann, byrådsleder for finans, fylkesrådmann (i fylket) eller andre instanser som sender saken til politisk behandling.