Oppstart av klimabudsjettarbeidet

1. Organiser klimabudsjettarbeidet

 • Klimabudsjettet eies av administrativ leder på høyeste nivå, ofte kommunedirektøren.
 • Prosessen med å lage klimabudsjett eies av de som eier budsjettprosessen, det vil si finansdirektøren eller tilsvarende.
 • Sett ned en arbeidsgruppe på tvers av fagene økonomi og klima og miljø.

2. Avgrens klimabudsjettet

 • Hvilke systemgrenser skal klimabudsjettet gjelde for:
  • Kommunens geografiske område eller kommunens aktiviteter?
  • Hvilke klimamål skal klimabudsjettet gjelde for? Utslippsreduserende mål eller også andre klimamål? Direkte utslipp og/eller indirekte utslipp?

3. Integrer klimabudsjettet i kommunens økonomiske budsjett (HØP)

 • Sikre at prosessen med å lage klimabudsjett blir en del av budsjettprosessen.
 • Sikre at styrende dokumenter for utarbeidelse og oppfølging av kommunebudsjettet inkluderer føringer for:
  • at alle enheter i kommunen skal melde inn klimatiltak innenfor sine områder.
  • hvordan og når tiltaksansvarlige skal rapportere på tiltak.

Tips til kommuner som skal i gang med sitt første klimabudsjett

Avgrens klimabudsjettet til å gjelde direkte utslipp innenfor kommunegrensen. Innenfor disse systemgrensene har Miljødirektoratet laget kommunefordelte klimagassregnskap og beregningsmaler. Gjennom å avgrense klimabudsjettet til områder som kan kvantifiseres, sikrer du at klimabudsjettet blir et effektivt styringssystem for å måle framgang opp mot et mål.

 

Utarbeide og effektberegne tiltak

1. Kartlegg de største utslippssektorene og –kildene innenfor valgte systemgrenser

 • Bruk Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap for å få oversikt over de direkte utslippene.

2. Utarbeid en referansebane

 • som viser utviklingen uten nye tiltak.

3. Utarbeid en utslippsramme

 • som viser utslippsmålene fram mot målåret, og dermed hvor store utslippsreduksjoner som kreves i HØP-perioden for å nå målet i målåret.

4. Beregn effekten av tiltak som foreslås i klimabudsjettet

 • Bruk Miljødirektoratets metodikk og beregningsmaler for beregning av utslippsreduksjoner.
 • Vær transparent: Oppgi alle antakelser og forutsetninger.
 • Beskriv usikkerheten ved beregningen.

5. Utvikle resultatindikatorer

 • som tiltaksansvarlig skal rapportere på. I tillegg kan det utvikles indikatorer for å vurdere utslippsutviklingen.

6. Aggreger tiltakseffektene og analyser resultatet

 • Lag en tiltaksbane som viser den summerte effekten av alle tiltak i klimabudsjettet.
 • Hvordan utvikler tiltaksbanen seg i forhold til utslippsrammen?
 • Er det behov for styrket innsats? Innenfor hvilke områder i kommunen og i næringslivet er det behov for nye klimatiltak?

Tips til kommuner som skal i gang med sitt første klimabudsjett

Det er ikke nødvendig å utvikle en referansebane for å lage klimabudsjett. Klimabudsjettet kan framstilles grafisk med grafer for historiske utslipp, referansebaner, utslippsrammer (målbane) og tiltaksbaner. En forenkling kan være å presentere resultatene med tall i tabeller.

 

Utarbeide klimabudsjett

Utarbeid klimabudsjettkapitlet til kommunebudsjettet.

Det kan for eksempel inneholde:

 • En presentasjon av kommunens klimamål.
 • Historiske utslipp. Miljødirektoratets utslippsregnskap for kommunen.
 • En situasjonsbeskrivelse. Hvilke tiltak er allerede satt i gang, samt estimater for utslippsreduksjoner for eksisterende klimatiltak.
 • En referansebane. Hvordan utvikler utslippene seg uten innføring av nye tiltak?
 • En tiltaksbane. Beregnet årlig utslippsreduksjoner for budsjettåret og hele økonomi- og handlingsplanperioden. Dette gjør det mulig å vurdere tiltakseffekten opp mot kommunenes klimamål.
 • Tabeller som presenterer eksisterende og foreslåtte klimatiltak og beregnet utslippsreduserende effekt.
 • Beskrivelse av finansiering og ansvar for gjennomføring av klimatiltak.

 

Rapportering og oppfølging

1. Følg opp kommunens rapportering på klimatiltak

 • Gjennomføres tiltakene som planlagt?
 • Er det avvik? Er det behov for å endre innretningen av tiltaket?

2. Evaluer klimabudsjettet

 • Bruk informasjonen fra rapportering på resultatindikatorer og generelle indikatorer som grunnlag til å lage neste års klimabudsjett.
 • Er det behov for å styrke innsatsen eller endre kursen?