Avtalens parter er arbeidsgiverorganisasjonene KS, NHO, Virke, Spekter, Kystrederiene og Norges Rederiforbund, og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio.

Avtalen skal legge til rette for inngåelse av bransjevise klimapartnerskapsavtaler. Klimapartnerskap betyr at regjeringen og partene i arbeidslivet skal drøfte løsninger for hvordan bedriftene innenfor ulike bransjer kan kutte i sine klimagassutslipp, og gjennomføre andre klimatiltak på en mest mulig effektiv måte.

Lenkeblokk Icon Her kan du se hele intensjonsavtalen for klimapartnerskapet (pdf)

Hovedpunkter i intensjonsavtalen:

  • Legge til rette for strukturert dialog mellom staten og partene
  • Partene skal jevnlig vurdere oppnådde resultater
  • Avtalen skal kunne justeres i henhold til erfaringer underveis
  • Gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak og få fart på grønn omstilling
  • Økt bærekraftig verdiskaping, økt konkurranseevne og økt eksport
  • Systematisk erfaringsutveksling om effekt av virkemidler
  • Arena for kompetanseutvikling lokalt og nasjonalt
  • Rettferdig omstilling i arbeidslivet

I KS er det naturlig å se avtalen i lys av KS' arbeid med bærekraftsmålene.

Foto: KS

Ledere for partene i arbeidslivet var samlet for å inngå en intensjonsavtale om omstilling og klimakutt i næringslivet. Det er nå store forventninger til hva partnerskapet kan få til i de nærmeste årene.