Forslaget i statsbudsjettet er et minimum av hva regjeringen måtte foreslå for å imøtekomme anmodningen fra Stortinget.

- Jeg håper Stortinget ser potensialet for innovasjon i en forsøksordning, og benytter sjansen til å dytte regjeringen i en mer ambisiøs retning. KS ønsker i tråd med vår avtale med Regjeringen å være samarbeidspartner, og være med på utforming og drift av ordningen, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

En nasjonal ordning for forsøk, slik de har hatt i Danmark i mange år, kan bli en energiboost for kommuner og fylkeskommuner. Kommunesektoren er i praksis så regelstyrt og gjennomregulert, at muligheten til å prøve ut nye løsninger er svært begrenset.

- Er det noe kommunene trenger i trange tider, så er det mer frihet i oppgaveløsningen lokalt, understreker Gunn Marit Helgesen.

Dagens forsøkslov begrenser

For å få fart i forsøksvirksomheten, viser erfaringene fra andre land at det må det lages en rigg som gir nasjonal legitimitet og oppmerksomhet. Det er særlig viktig å tenke støtte til implementering og spredning fra start, og å hekte på evaluering og følgeforskning. KS forventer at det følger ressurser med en slik ordning. Erfaringer fra Danmark viser at forsøksordninger er et viktig virkemiddel for innovasjon. Mer frihet lokalt gir mer helhetlige tjenester, økt kvalitet, og bedre ressursutnyttelse​.

KS ser fram til å samarbeide med regjeringen om utvikling av ordningen.

- Samtidig ser vi dette bare som et første skritt på veien mot større handlingsrom, og mer frihet lokalt. Dagens forsøkslov er ikke tilstrekkelig for å få til nødvendige endringer i offentlig sektor. Det er for sterke begrensninger i hvilke forsøk som kan godkjennes – og den legger dessuten opp til at man sitter med fasiten på forhånd, sier Helgesen.

KS mener derfor at det bør arbeides for et juridisk rammeverk med utvidede muligheter for forsøk og eksperimentering, utover rammene i dagens forsøkslovgivning – og at et utredningsarbeid for å forberede dette bør igangsettes allerede nå.

For svake og fragmenterte virkemidler for innovasjon

Statsbudsjettet for 2023 bærer ingen bud om en mer helhetlig og langsiktig plan for hvordan offentlig sektor skal settes bedre i stand til å møte utfordringene framover. Det er utfordringer som ikke løses med enkle svar, og kommunesektoren trenger et bredt spekter av virkemidler for å finne nye og bedre måter å jobbe på framover. Også OECD har pekt på at sektorisering og manglende helhet er et hinder for innovasjon i Norge.

  • Innovasjon er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle dagens velferdssamfunn, slik at vi i fremtiden fremdeles kan levere gode velferdstjenester selv om det skjer med bruk av mindre ressurser, både menneskelig og økonomisk, understreker Gunn Marit Helgesen.