• Det er en positiv satsing på tiltak som vil bidra til at flere kan gjennomføre videregående opplæring.
 • Det er fortsatt behov for å investere i nye analoge og digitale læremidler i skolen som følge av fagfornyelsen, og den foreslåtte avvikling av tilskuddet til dette er uheldig.
 • Det er bra med en satsing på kompetanse- og kvalitetstiltak i barnehagene.
 • Regjeringen følger opp våre forslag om en forsterket satsing på ledelse og kvalitet i barnevernet, men det er behov for å styrke kompetansetiltakene. Kommunene kjøp av statlige barneverntjenester går betydelig ned, og vi må undersøke årsakene til dette nærmere. Det er viktig at kommunene har tilstrekkelige ressurser både til å styrke forebyggende tilbud og til å finansiere egenandeler ved statlige tiltak når dette er nødvendig.
 • Vi må jobbe med å sikre at programfinansiering videreføres når pilotforsøket avvikles, slik at kommunene får rom til å satse på tiltak for barn og unge som er tilpasset lokale behov og prioriteringer.
 • Det er bra at regjeringen følger opp forslaget fra KS om et samfunnsoppdrag for å inkludere flere barn og unge.

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023, oppsummering av de viktigste tiltakene innenfor oppvekst og utdanning

Barnehage
Det foreslås følgende satsinger på kvalitet og kompetanse i barnehage:

 • Opprette 420–630 flere videreutdanningsplasser for barnehagelærere (midler er omdisponert fra tiltak for lærere i skolen)
 • Styrke den regionale ordningen for kompetanseutvikling i barnehagen med 60 millioner
 • Bevilgningen til økt pedagogtetthet i levekårsutsatte område økes med 45 millioner
 • 50 mill. kroner til økt kvalitet i barnehagelærerutdanningen
 • Tilskudd til tiltak for å styrke språklig utvikling for minoritetsspråklige barn økes med 45 millioner

Reduksjon i foreldrebetaling i barnehagene:

 • Makspris per måned reduseres med 50 kr til 3000 fra 1. januar. Dette finansieres sammen med helårseffekt av reduksjonen i 2022, og rammetilskuddet økes med totalt ca. 730 mill.
 • Gratis barnehageplass for 3. barn i barnehage samtidig fra 1. august. 20 mill. fordeles over rammetilskuddet.
 • Gratis barnehageplass for barn 1-5 år i tiltakssonen i Troms og Finnmark fra 1. august. 77 mill. som særskilt fordeling etter barnehagenøkkelen

Regjeringen foreslår en reduksjon i rammetilskudd etter barnehagenøkkelen på 52,9 mill. på grunn av nedtrappingen av pensjonstilskudd til enkeltstående private barnehager.

Grunnskole

 • Tilskuddet til nye læremidler med totalt 150 mill. kr, som ble innført i forbindelse med fagfornyelsen, foreslås avviklet.
 • Regjeringen skal utvikle en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur som skal gjelde fra 2023-2030, og at denne skal utvikles i samarbeid med kommunal sektor. Tiltakene i den kommende digitaliseringsstrategien foreslås finansiert i 2023 med 45 mill. kr. gjennom tilskudd til Utdanningsdirektoratet, som i hovedsak er en videreføring av tiltak direktoratet har hatt under satsingen “Den teknologiske skolesekken”-som tiltak i den foreliggende strategien på området.
 • Det foreslås 10 mill. kr. til forskning på digitalisering i barnehager og grunnopplæring gjennom forskningsrådet.
 • Lærerspesialistordningen avvikles, og dette gir en innsparing på 114,8 mill. kr. i år. De som har startet en utdanning kan fullføre denne.
 • Den midlertidige tiltaksordningen for å ta igjen tapt læring på grunn av pandemitiltak, foreslås avviklet med en innsparing på 216 mill. kr.

Videregående opplæring
Regjeringen foreslår videreføring og økte bevilgninger til flere tiltak for økt fullføring i videregående opplæring og forberedelse for innføring av fullføringsreformen:

 • Tilskudd til kvalifisering og formidling til læreplass, styrkes med 80 mill. kr. til 458 kr. (Men obs, det foreslås en nominell videreføring av lærlingtilskuddet).
 • Tilskuddet til Fagbrev på jobb økes fra 46 til 60 mill. kr.
 • Tilskudd på 450 mill. kr. til videregående opplæring til personer uten rett og utvidet rett til rekvalifisering foreslås videreført som forberedelse til implementering av fullføringsreformen.
 • For å forberede endringer i opplæringsloven som følge av fullføringsreformen, bevilges det totalt 61 mill. kr til tilgang på rådgivning for lærlinger og voksne i grunnopplæringen, særskilt norskopplæring og overgangstiltak fra ungdomsskole til videregående opplæring. Innenfor rammen av dette foreslås det også å utvide tilbudet om oppfølgingstjenester til personer utenfor utdanning fra 21 til 25 år.
 • Borteboerstipend og utstyrsstipend i videregående opplæring økes med 107,4 mill. kr.
 • Økte bevilgninger til prosjektet Menn i helse med 3 mill. kr.
 • Regjeringen foreslår 500 nye studieplasser ved fagskolene med 20 mill. kr, som skal forvaltes av fylkeskommunene. Dette er halvparten av det som er varslet i Hurdalsplattformen.

Barnevern
Regjeringen foreslår følgende satsinger på barnevernet:

 • 25 mill. kr. til tiltak for bedre kvalitet i barnevernet, bla for å styrke ledelsen av tjenestene og veiledningsteam.
 • 21 mill. kr. til utvidet tilbud om tverrfaglig helsekartlegging i barnevernet.
 • 37 mill. kr. til samværsplaner i kommunalt barnevern, for å følge opp EMD domstolens avgjørelser.
 • 5 mill. kr. for videreutvikling av digitale løsninger for kommunalt barnevern til bruk i det statlige barnevernet.

Som følge av lavere aktivitet i det statlige barnevernet reduseres bevilgningen med om lag 280 mill. kr. 

Kommunene kompenseres over rammetilskuddet for økte utgifter til barnevernstiltak som følge av barnevernsreformen. Det økte rammetilskuddet er beregnet til om lag 500 mill. kr. i 2023, noe som er lavere enn tidligere anslått. Det reduserte anslaget skyldes bla lavere etterspørsel etter statlige tiltak. KS og statlige myndigheter må se nærmere på årsakene til dette.

Andre tiltak innenfor utdanning og oppvekst

 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis styrkes i tråd med planen til 150 mill. kroner i 2023. Økningen finansieres ved overføring av 40 mill. fra Statped, som forutsatt.
 • Det foreslås å styrke inkluderingstiltak for barn og unge med 96 mill. kr. over Barne- og familiedepartementets budsjett, bla til utstyrssentraler.
 • Pilotforsøket med programfinansiering avsluttes etter planen og midlene som ble lagt inn til piloten tilbakeføres til tilskuddsordningene. Både Utdanningsdirektoratet og evaluator har foreslått en sterkere satsing på programfinansiering etter pilotperioden, og KS vil følge opp dette.
 • Kommuners oppsøkende arbeid med barn/unge på rusfeltet skal styrkes, og det foreslås 20 mill. kr. i økt bevilgning over Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag.
 • Øremerket tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten økes med 45 mill. kr. over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.
 • Regjeringen foreslår 10 mill. kr. til pilotering og prosjekter som et ledd i tillitsreformen, i barnehager og skoler.
 • Det innføres en ny ungdomsgaranti, som skal bidra til at flere unge kommer i utdanning og arbeid. Bevilgningen på 175 mill. kr. skal brukes til å ansette betydelig flere veiledere ved NAV-kontorene, slik at unge under 30 år som trenger hjelp til å komme i arbeid får tettere oppfølging.
 • Barnetrygd for enslige forsørgere økes med 11.554 kr. pr år.