Samfunnsutfordringene står nærmest i kø, sier Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. 

Hun er skuffet over satsingen på omstilling og innovasjon i regjeringens forslag til statsbudsjett.

For å møte fremtiden med langsiktig bærekraft, er det nødvendig med virkemidler for å understøtte omstilling gjennom innovasjon og bruk av teknologi. Da er det bekymringsfullt med reduksjon av både Stimulab-ordningen og medfinansieringsordningen. Disse har begge har vært viktige for å få til tverrsektoriell satsing for eksempel i det pågående arbeidet med livshendelsen «Alvorlig sykt barn».

Bekymret for informasjonssikkerheten

- Tilliten befolkningen har til sikkerhet og personvern i tjenestene vi har, er avgjørende for oss, og trusselbildet har ikke blitt mindre i 2022. Vi skulle gjerne sett spor av en oppfølging av Stortingsmelding 78 s, om styrket informasjonssikkerhet i kommunal sektor, sier Weidemann Wieland videre.

KS hadde også forventet tydelige signaler på styrket arbeid med informasjonssikkerhet og personvern for en trygg innramming av elevenes digitale læringsmiljø, når det er så godt dokumenterte økte behov og utfordringer på dette området.

Digital deltakelse for alle er også viktig dersom vi skal lykkes med omstillingen vi står overfor. Det er positivt at regjeringen legger opp til å lage en handlingsplan for strategien «Digital hele livet». Imidlertid ser det ut til å være en reduksjon av midler til gjennomføringen av IT-politikken mot tidligere år. KS savner også midler til satsing på tiltak knyttet til den bebudede eID-strategien, som har som mål å legge til rette for inkludering av flere grupper innbyggere i den digitale samhandlingen med offentlig sektor.

Må omstille

Også innenfor de enkelte fagsektorene skulle KS sett en tydeligere satsing på tiltak for omstilling.

- Vi står foran en eldrebølge og store bemanningsutfordringer kombinert med krevende offentlige budsjetter i årene som kommer. Da er det forstemmende med den sterke reduksjonen i bevilgninger til ehelse-feltet, mener Wieland.

KS ser frem til videre samarbeid med Kunnskapsdepartementet om ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og grunnopplæringen. Det er bra at Regjeringen setter av 10 millioner til forskning på området, samt viderefører 45 millioner til sentrale satsinger i Utdanningsdirektoratet som støtter opp under den digitale grunnmuren i sektoren. Samtidig advarer KS mot kuttet på 150 millioner i tilskuddene til læremidler.

- Vi risikerer at elever vil miste tilgang til læremidler de har begynt å ta i bruk og får et dårligere undervisningstilbud. Med økt bruk av digitale læremidler er ikke dette lenger en engangskostnad, men en økt driftskostnad for kommunene. Vi frykter at enkelte kommuner vil måtte si opp noen av sine lisensavtaler neste år dersom støtte til den digitale transformasjonen i skolesektoren ikke styrkes, sier Wieland.