Regjeringens prioriteringer på flyktning- og integreringsområdet:

 • Regjeringen foreslår å avvikle tilskuddet til utleieboliger fra 2023. Bevilgningsforslaget er knyttet til prosjekter det allerede er gitt tilsagn til.
 • De fleste av tilskuddene på integreringsområdet forblir uendret og prisjusteres ikke. Dette gjelder f.eks. integreringstilskuddet, tilskudd til enslige mindreårige, og tilskudd til bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker.
 • Tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap prisjusteres. Beregningsutvalgets kartlegging viser at tilskuddet kun dekker i underkant av 70% av kommunenes utgifter.
 • For personer med midlertidig kollektiv beskyttelse med rett til ettårig opplæring, innføres ny tilskuddssats på kr 45 000 per person.
 • Regjeringen foreslår å redusere antallet overføringsflyktninger fra 3000 til 2000
 • Budsjettforslaget inneholder ellers ingen nye satsinger på integreringsrområdet, direkte rettet mot kommunene.

Nasjonalt utvalg for bosetting anslår at 33 000 personer skal bosettes i norske kommuner i 2023. At de viktigste tilskuddene ikke prisjusteres, medfører en reell nedgang i kommunenes rammer på området. Beregningsutvalgets kartlegging av kommunenes utgifter har imidlertid vist at kommunene i gjennomsnitt får dekket sine utgifter under integreringstilskuddet.

Nedenfor følger oversikt over forslaget til de viktigste tilskuddssatsene for 2023:

image3orar.png

 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

image43wnh.png

Grunntilskudd voksenopplæring:

 • 217 000 kr (kommuner med 1-3 personer i målgruppen)
 • 643 900 kr (kommuner med 4-150 personer i målgruppen)

Tilskudd til personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker:

 • Tilskudd 1: kr. 196 400 (engangstilskudd)
 • Tilskudd 2: kr. 1 520 000 (kan utbetales inntil 5 år)

Tilskudd til enslige mindreårige:

 • 1 118 000 til og med året personen fyller 16 år
 • 705 000 fra og med året personen fyller 17 år

Satsene for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 2023 er foreslått 2022–2023 til 1 118 000 kroner til og med det året personen fyller 16 år, og 705 000 kroner fra og

Ekstra tilskudd for personer over 60 år:

 • 176 000 per person