Svak vekst i varekonsumet i 2018: Detaljomsetningsindeksen (DOI) falt med 1 prosent fra november til desember. Økt strømforbruk og bilkjøp bidro til at varekonsumindeksen (som omfatter mer enn DOI) var tilnærmet uendret. Som årsgjennomsnitt økte varekonsumet svært lite (0,5). Strømforbruket trakk dette opp, mens bilkjøp trakk ned. Detaljomsetningsindeksen gikk opp med 0,8 prosent.

Gjeldsveksten på veg ned: Målt på 12-måndersbasis har det vært en tendens til nedgang i gjeldsveksten for husholdningene i de to siste årene og for bedriftene i vel ett halvt år. For kommunene var det en tendens til nedgang gjennom 2017 og litt inn i 2018, mens veksten deretter har tatt seg litt opp. Bevegelsene er så langt ikke store og en alternativ beskrivelse er veksten i kommunegjelda har vært mer stabil gjennom de siste tre årene.

Er denne utviklingen god eller dårlig? Lav gjeldsvekst i bedriftene peker i retning av lave investeringer, så det noe som svekker tiltroen til fortsatt konjunkturoppgang. Lavere gjeldsvekst i husholdningene er derimot noe man har ønsket lenge. Da har man ikke fokus på den kortsiktige aktivitetsutviklingen i Norge, men faren for finansiell og/eller realøkonomisk ustabilitet og at neste konjunkturnedgang kan bli sterkere jo større gjelda i husholdningene er.

NAV-tall for arbeidsledigheten i januar gikk litt ned målt i antall, men uendret som andel av arbeidsstyrken. Hovedbildet om en utflating av nedgangen i arbeidsledigheten gjennom fjoråret gjelder fortsatt.