Varekonsumet tok seg opp fra desember til januar. Relativt få bilkjøp bidro til at den samlede varekonsumveksten likevel bare økte med 0,3 prosent, etter en svak utvikling stort sett gjennom hele 2018. Januarindeksen for varekonsum er faktisk litt lavere enn gjennomsnittsindekstallet for 2018. Disse tallene kan tolkes begge veier:

Optimisten: Det er en økning som hvis den fortsetter gjennom 2019 vil medføre en høy konsumvekst i 2019. Bilkjøp er volatilt og bestemmes av og til av andre forhold enn husholdningenes underliggende ønske om konsumutvikling (for eksempel knyttet til manglende leveringsdyktighet av elektriske biler, avgiftsendringer, venting på nye modeller) og er dermed ikke så relevant å trekke inn hvis man er opptatt av den underliggende utviklingen.

Pessimisten: Det skulle bare mangle at man fikk en liten oppgang ettersom utviklingen gjennom 2018 var så svak. Detaljomsetningsindeksen i januar er bare marginalt høyere enn gjennomsnittsindeksen for 2018. 

Jeg heller foreløpig mest mot den pessimistiske tolkningen, men utsikter til økt reallønn gjennom inneværende år bør kunne bidra til at konsumet tar seg opp framover – selv med en renteøkning i mars som fortsatt fremstår som sannsynlig.

Arbeidsledighetsraten (AKU) var lav i januar, slik at gjennomsnittet for perioden november – januar falt med 0,1 prosentpoeng fra måneden før, til 3,7 prosent. Ledigheten gikk ned med 0,2 prosentpoeng måneden før, men nivået er likevel ikke lavere enn april – juni i fjor som var den laveste 3-månedersperioden i 2018. Dette ledighetsnivået er lik 2019-anslaget i Nasjonalbudsjettet 2019 og 0,1 prosentpoeng lavere enn anslagene til Norges Bank og SSB. Nedgangen i arbeidsledigheten de to siste månedene er ikke så oppløftende for konjunkturutviklingen som man skulle tro: Det er en følge av lavere arbeidstilbud og ikke vekst i sysselsettingen. Sysselsettingen falt i siste tremånedersperiode fra tilsvarende for en måned siden. 

Den registrerte arbeidsledigheten hos NAV har utviklet seg ganske likt med AKU-tallene, med en liten jevn nedgang gjennom andre halvår i fjor og til og med februar i år. I februar var ledighetsraten 2,3 prosent og med det 0,2 prosentpoeng lavere enn i februar 2018. Ledigheten var de siste månedene vært litt lavere enn gjennomsnittet etter 2005.

Gjeldsveksten, målt fra samme måned året før, gikk i januar litt ned for kommunesektoren, og litt opp for husholdninger og bedrifter sammenliknet med tilsvarende måneden før. Gjeldsveksten for kommunene er med det likevel fortsatt relativt høy, mens den er relativ lav for de to andre sektorene.