Arbeidsledighet – NAV

Ujusterte ukestall viser en liten nedgang i arbeidsledigheten siste uke med vel 1.900 personer, og 7,3 prosent av arbeidsstyrken er med det helt eller delvis arbeidsledige, eller arbeidssøkende på tiltak.

Det er en markert nedgang i helt ledige, som går ned fra 4,3 til 4,1 prosent, men en økning i antall delvis ledige fra 2,5 til 2,6 prosent.

Antall helt ledige går ned i alle fylker, utenom Agder hvor det var en ubetydelig økning. Nedgangen var størst i Vestland, men ledighetsraten ligger fremdeles på landsgjennomsnittet. Vestfold og Telemark ligger nå marginalt over landsgjennomsnittet med 4,2 prosent, mens Oslo og Viken fortsatt topper med henholdsvis 6,3 og 4,6 prosent.

Møre og Romsdal og Innlandet og fylkene videre nordover ligger alle lavt med ledighetsrater i området 2,8-3,1 prosent. Arbeidsledighetsraten i Rogaland og Agder er henholdsvis 3,7 og 3,6 prosent.

Spredningen i andelen delvis arbeidsledige er mindre enn for helt ledige, men det geografiske mønsteret er nokså likt. Det er bare Oslo og Viken som ligger over landsgjennomsnittet med en ledighet på henholdsvis 3,1 og 2,8 prosent. Vestland og Vestfold og Telemark ligger med 2,5 prosent, rett under landsgjennomsnittet på 2,6 prosent. Øvrige fylker har en ledighetsrate – av delvis ledige – på fra 1,9 til 2,3 prosent. 

Av yrker er det reiseliv og transport som har den klart høyeste andelen helt ledige ifølge NAVs yrkesoppdeling, med 12,3 prosent. Innen alle yrker har ledigheten falt, men mest i denne. Litt overraskende er det at det fremdeles er et betydelig antall helt ledige innen butikk og salgsarbeid –5,7 prosent av arbeidsstyrken – ettersom varekonsumet er så høyt. Ledigheten innen serviceyrker med 5,3 prosent, bygg og anlegg med 5,4 og industri med 5,0 prosent ligger alle klart over gjennomsnittet.

Boligpriser

Boligprisene for landet som helhet steg 1,3 prosent i februar, etter en klar økning også i januar. Boligprisene er med det hele 9,7 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Den sterke prisveksten henger åpenbart først og fremst sammen med det lave rentenivået.

Boligprisindeksen er naturligvis rekordhøy, men realboligprisen – hvor en måler boligprisen opp mot konsumprisindeksen (KPI) – er i februar trolig (KPI for februar kommer i neste uke) «bare» om lag 3,5 prosent høyere enn den forrige toppen i mars 2017.

Boligprisveksten er et klart argument for å sette styringsrenta opp raskt. Det som i første rekke taler mot, er at det kan medføre at krona styrker seg. En sterkere kronen vil redusere den økonomiske veksten og oppsvinget i sysselsetting som vil komme. En må også passe seg for at ikke man setter i gang et kraftig boligprisfall. Det er uklart hvor mye som skal til og det henger i stor grad sammen med forventningene til renteutviklingen. 

Varekonsum

Varekonsumindeksen (VKI) falt 1,7 prosent i januar, etter et fall på 1,1 prosent i desember. VKI er imidlertid fremdeles på et historisk høyt nivå. Høyt strømforbruk trakk konsumet opp, men et klart fall i bilkjøpene fra et høyt nivå i desember, trakk mer ned. Detaljomsetningsindeksen (DOI), som ikke inkluderer bilkjøp og strømforbruk, falt dermed bare helt marginalt. Også DOI er på et historisk sett meget høyt nivå. 

Inntektsutviklingen i husholdningene

Ifølge nasjonalregnskapet økte husholdningenes realdisponible inntekt med 1,7 prosent i 2020, etter en økning på 2,3 prosent i 2019. Sparingen doblet seg i 2020, fra 7,8 prosent av inntekten i 2019 til hele 15,4 prosent i 2020. Dette er trolig den klart høyeste sparingen i norske husholdninger noen sinne. 

Renter

Rentebunnen er nær. I januar gikk rentene på utestående boliglån med flytende rente og gjennomsnittlig innskuddsrente ned med 0,02-0,03 prosentpoeng. Men renten på nye boliglån med flytende rente stod stille og fastrentetilbudene økte med 0,09 prosentpoeng. 

Innskuddsrenta har falt 0,72 prosentpoeng på ett år og var 0,37 prosent i januar. Renta på utestående boliglån med flytende rente var 1,26 prosentpoeng lavere enn for ett år siden, og var i januar 1,83 prosent. Renta på nye utlån lå på 1,77 prosent. 

Markeder

Krona har reversert det meste av forrige ukes svekkelse. Torsdag skjøt oljeprisen fart og kom fredag ettermiddag nær 69 dollar per fat. Oljeprisen er dermed på nivå med det prisen lå på i de to årene før korona slo til for alvor. Verdien av oljefondet var fredag formiddag om lag 400 mrd. kroner mindre verdt enn årets toppnivå.