De nye tallene styrker troen at konjunkturoppgangen fortsetter i år - noe som fremdeles slett ikke er opplagt. Det er også en liten positiv indikasjon for 2020.

Befolkningen økte med 0,6 prosent fra 1.1 2018 til 1.1. 2019. Dette er den laveste veksten siden 2003 og 0,1 prosentpoeng lavere enn for ett år siden og under det halve av årene 2008-2012. Det er nedgang i både fødselsoverskudd og nettoinnvandring. Befolkningen per 1.1. 2019 var litt lavere, 3600 personer eller 0,07 pst., enn SSBs befolkningsprognosen (MMMM) fra i sommer.

Mens antall 0-åringer falt med 2,8 pst, antall 1-5 falt 1,6 pst. og antallet 16-19 falt med 1,1 pst., økte antallet 6-12 med 0,4 pst. og 13-15 med 1,1 pst. Planlegging av skole og barnehagekapasitet er åpenbart ikke enkelt.

Når det gjelder aldringen av befolkningen økte gruppen over 90 år ikke mer enn befolkningen samlet, mens 80-89 økte med 1,7 prosent og 67-79 med hele 2,8 pst. Veksttallene for gruppen av mer eller mindre «unge gamle» illustrerer hva vi har i vente når det gjelder økte kostnader knyttet til helse- og omsorgstjenester. For kommunesektoren er gjennomsnittskostnadene knyttet til den eldste gruppen det dobbelte av den midterste og seks ganger av de i gruppen 67-79 år.

Når man er opptatt av aktivitetsutviklingen i makro, er vurderingen av investeringene en meget viktig faktor. De utgjør rundt 1/3 av BNP Fastlands-Norge (ca 20 pst om man tar bort direkte og indirekte import) og mye av etterspørselen retter seg mot import, men potensialet for store svingninger er mye større enn for de øvrige komponentene på etterspørselssiden. Min oppsummering av SSBs investeringsundersøkelse og de siste igangsettingstallene er at de samlet sett gir et litt mer optimistisk investeringsbilde i 2019 og det har kommet en optimistisk indikasjon for 2020. 

Nye investeringsanslag fra bedriftene (SSBs investeringsundersøkelse) indikerer fortsatt meget klart at oljeinvesteringene vil stige markert i år (men litt mindre klart enn sist). Slik det nå ser ut vil jeg anslå volumveksten til 10 prosent. Det vil innebære en kraftig vekstimpuls mot norsk økonomi og de kan fort bli avgjørende for at konjunkturoppgangen fortsetter.    

For første gang publiseres anslaget for året etter alt i februar. Det er naturlig nok beheftet med spesielt stor usikkerhet, men anslaget for 2020 ligger 9 prosent over det tilsvarende anslaget for 2019. Etter min vurdering indikerer dette anslaget at Oljedirektoratets anslag om et nokså klart fall i 2020, er for pessimistisk.

Investeringene i kraftforsyning har i 9 år økt kraftig hvert år, men undersøkelsen indikerer en enda svakere utvikling i 2019 enn sist - slik at investeringsnivået trolig blir klart lavere enn i fjor.  Dette fallet ser imidlertid ut til å bli mer enn kompensert av en meget kraftig økning i industriinvesteringene.

SSBs tall for byggetillatelser viser en moderat oppgang for boliger i januar, og slik at den bidrar til et inntrykk av en fortsettelse av en positiv underliggende tendens etter mai i fjor. For næringsbyggs gikk igangsettingen litt ned i januar. Det kan tolkes som en utflating av en tendens til vekst gjennom fjoråret.

Norges Banks forventingsundersøkelse viste ikke mye spennende, men den bekrefter at det er forventet at lønnsveksten blir litt høyere i år enn i fjor.