Konsumprisindeksen

KPI-veksten på 12-månedersbasis falt kraftig – fra 5,3 prosent i desember til 3,2 prosent i januar. Fall i de høye elektrisitetsprisene (godt hjulpet av subsidier) bidro i stor grad til nedgangen. Den underliggende prisveksten på 12-måndersbasis gikk ned fra 1,8 til 1,3 prosent og bidro dermed også til at prisveksten gikk ned.

Den viktigste bidragsyteren til den høye KPI-veksten på 12-månedersbasis, var elektrisitetsprisene som lå nær 20 prosent høyere enn i januar 2020. Også oljeprisen har økt og er høy - noe som har bidratt til at prisen for gruppen drivstoff og smøremidler var vel 16 prosent høyere enn i januar 2021. 

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som det har vært litt fokus på i det siste, steg med 1,1 prosent fra desember, mens 12-måndersveksten var minus 1,6 prosent. Her er det riktignok mye som tyder på en markert prisvekst i februar.

Månedslønn - november

Tirsdag kom SSB med tall for gjennomsnittlig månedslønn i november 2021 som var 4,2 prosent høyere enn året før. Kommuneforvaltningen lå på topp med 4,4 prosent, foran staten med 4,3 prosent, mens privat sektor lå på 4,0 prosent.

Slike lønnsveksttall på 12-månedersbasis er svært følsomme for nøyaktig når på året tilleggene kommer, i statistikkåret og i året før. På grunn av relativt stort overheng inn i 2020, ble tarifftilleggene i kommunesektoren relativt små i 2020. 12-månedersveksten i november 2020 var bare 0,7 prosent, mens økonomien i sin helhet lå på 2,2 prosent. Lavt overheng inn i statistikkåret medførte relativt store tarifftillegg i 2021 for at årslønnsveksten i sektoren skulle komme opp i «ramma»; den anslåtte årslønnsveksten i frontfaget. Dermed blir veksten fra november 2020 til november 2021 relativt høy.

Det finnes mange konkurrerende lønnsveksttall med ulike formål, ulikt innhold og med ulike beregningsmetoder. I lønnsoppgjørene er man opptatt av veksten i årslønn som det Tekniske Beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger fram. Årslønnsveksten er gjennomsnittslønna i det enkelte område for hele 2021 sammenliknet med tilsvarende tall for hele 2020. TBU kommer med sin foreløpige rapport, blant annet med foreløpige lønnstall, 18. februar. Endelig rapport kommer vel en måned senere.

Årslønn fra nasjonalregnskapet

Torsdag kom tall for årslønn fra nasjonalregnskapet. Dette er langt mer interessante tall enn månedstallene ovenfor, men det må understrekes at dette heller IKKE er TBUs tall, og i 2020 var det store avvik mellom nasjonalregnskapets og TBUs tall.

Årslønnsveksten for hele økonomien var ifølge disse foreløpige tallene 3,5 prosent i 2021, opp fra 3,1 prosent i 2020.

I industrien økte årslønna med 3,2 prosent, mens økningen i kommuneforvaltningen var 2,2 prosent og statsforvaltningen 3,1 prosent.

Oljeutvinning (og bergverk) lå på bunn sammen med kommuneforvaltningen (begge med 2,2 prosent). På topp lå «Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» og «Omsetning og drift av fast eiendom» med 5,5 prosent. Finansnæringen, som ofte er en outlayer, lå på gjennomsnittet med 3,5 prosent.  

Her finner man disse tallene.

Industriproduksjon

Industriproduksjonen gikk markert ned i desember, og har gjennomgående falt etter en topp i mars 2021. Produksjonsnivået i desember var vel 2 prosent lavere enn i februar 2020. Leverandørindustrien til oljevirksomheten var 11 prosent lavere, mens den øvrige industrien var 2 prosent høyere.

Som årsgjennomsnitt økte industriproduksjonen med vel 3 prosent i fjor. Det var 0-vekst i leverandørindustrien, mens den øvrige industrien økte med 4 prosent. 

Ledige stillinger

Antall ledige stillinger gikk ifølge SSB svakt ned i 4. kvartal 2021. Antall ledige stillinger har vært på historisk høye nivåer i de tre siste kvartalene av 2021 – langt over situasjonen før pandemien. Dette har blant annet sammenheng med at økonomien går ganske bra, at det er mye fravær på grunn av karantene og sykdom, samt at det er stor nedgang i utenlandske pendlere i det norske arbeidsmarkedet.

De store næringsvise endringene i sysselsettingen gjennom pandemien kan også ha bidratt ved at flere har byttet arbeidsplass enn normalt. Da blir det også flere jobber som må besettes.

Markeder

Det har vært relativt store bevegelser på verdens børser og oljefondet denne uka. Men det ser ut til at oljefondet i likhet med krona og oljeprisen i løpet av en uke med svingninger er om lag tilbake til utgangspunktet forrige fredag.