AKU

Arbeidsledigheten gikk ifølge AKU bittelitt ned fra oktober til november, og det var en liten økning i sysselsettingen målt i ukeverk. Endringene er langt mindre enn feilmarginene og stemmer dårlig med NAV-tallene og annen informasjon. Målt med de tradisjonelle tremåneders glidende gjennomsnitt, økte arbeidsledigheten fra september til november bittelitt fra tilsvarende for en måned siden og endte på 5,2 prosent. Sammenliknet med ledigheten for juni til august var ledigheten uendret.

Varekonsum

Varekonsumindeksen (VKI) gikk opp med 1,5 prosent fra oktober til november. Dette nivået er bare 0,6 prosent lavere enn rekordnivået i juli, og 12 prosent høyere enn nivået i februar. Varekonsumet i årets 11 første måneder lå med det 4,4 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Kjøp av biler og energivarer falt i november. Det øvrige varekonsumet, som reflekteres i Detaljomsetningsindeksen (DOI), økte med nær 3 prosent. Bilkjøpene og energiforbruket har vært relativt beskjedent hele året slik at DOI i oktober var hele 34 prosent høyere enn i februar og 12 prosent høyere i årets 11 første måneder enn i samme periode i fjor.

Igangsetting av byggeareal

Igangsettingen av næringsbygg mm. falt med nærmere 28 prosent fra oktober til november. Dette fallet kom etter en om lag tilsvarende økning måneden før, som altså ser ut til å ha vært en «blipp» fra tendens til stabilitet etter nedgang gjennom andre halvår i fjor. Den samlede igangsettingen av slike bygg i de 12 siste månedene er vel 8 prosent lavere enn i de 12 foregående. Det er med andre ord ingen investeringsoptimisme å spore i disse tallene

Igangsettingen av boligbygg falt også i november, men da bare med 4 prosent. Igangsettingen av boligbygg økte i de to foregående månedene mer enn fallet i november. Det kan se ut til at det har vært en tendens til økning etter et bunnivå i april. På bakgrunn av den senere tids klare boligprisvekst, er det nærliggende å tro at igangsettingen av boligbygg vil tendere til å øke i tiden framover.

Oljepris, kronekurs og fond

Oljeprisen falt klart natt til mandag 21. desember og krona svekket seg. Statens pensjonsfond utland, oljefondet blant venner, økte derfor klart mål i kroner og kom da igjen over 11.000 mrd. kroner, men kronesvekkelsen dabbet av utover dagen og fondet falt med 200 mrd. kroner. Verdens børser styrket seg fram til utgangen av året, hvor fondet igjen kom over 10.900 mrd. kroner, til tross for at krona også styrket seg. I løpet av året svekket krona seg (importveid) med 2,5 prosent, etter å ha svekket seg 21,6 prosent fram til 19. mars og deretter altså vunnet tilbake det meste.

Som årsgjennomsnitt var krona i 2020 6,7 prosent svakere enn i 2019. På nyttårsaften var krona 3,6 prosent svakere enn årsgjennomsnittet for 2020. Uendret kronekurs gjennom hele 2021 vil dermed føre til at krona som årsgjennomsnitt vil være 3,6 prosent sterkere enn i 2020.

Ved slutten av 2020 lå oljeprisen på 51,7 dollar per fat, eller 444 kroner. Dette er 15 dollar eller 22 prosent lavere enn ved inngangen til året, og 5 prosent høyere enn anslaget for 2021 i Nasjonalbudsjettet. I løpet av 2020 var oljeprisen på det laveste bare 20 dollar.