Siste nasjonalregnskapstall viser at BNP Fastlands-Norge økte med bare 1,4 prosent fra mai-juli til august-oktober regnet som årlig rate. Dette er lavere enn det de fleste anslår trendveksten til. Norsk økonomi kan dermed sies å kvalifisere til å bli karakterisert som i konjunkturmessig nedgang, men en bør se en slik utvikling over litt tid – for å slå det fast. Norsk økonomi er liten og enkelthendelser, tilfeldigheter og spesielle forhold som ikke er relevante i en konjunkturvurdering, kan spille inn.

Månedstallene viser at det var en veldig stor økning i juli, men at det deretter grovt sett har vært 0-vekst. Nivået på fastlands-BNP var i oktober således litt lavere enn nivået i juli. Månedstallene varierer ganske mye, så en skal ikke legge veldig stor vekt på dem, men de må tas som tegn på at det har vært en meget svak utvikling i høst. Mange prognosemakere har antydet at konjunkturomslaget ville komme tidlig neste år. Om det skulle være en realitet alt fra slutten av inneværende år kan da ikke overraske veldig. Finansdepartementets nokså optimistiske prognoser vil derimot kunne komme i et uheldig lys.

Bedriftsinvesteringer i Fastlands-Norge og i oljevirksomheten samt tradisjonell vareeksport, er lyspunkter i utviklingen i siste tremånedersperiode sammenliknet med den forrige. Øvrige hovedkomponenter enten faller, eller har en anemisk vekst. Månedstallene viser et liknende bilde og privat konsum og boliginvesteringer falt i september og oktober, mens det var en solid tendens til vekst i bedriftsinvesteringene. Den tradisjonelle vareeksporten økte i det korte tidsperspektivet svært beskjedent.

Norges Banks regionale nettverk indikerer også at aktivitetsveksten har slakket klart av i det siste og at veksten vil gå ytterligere litt ned framover. Vekstanslaget for BNP Fastlands-Norge neste halvår som kan avledes av undersøkelsen, er med 1,9 prosent ikke mye under trendveksten i økonomien, og faktisk litt over det Norges Bank anslår at den er. Utviklingsforløpet er relativt likt i de fleste regioner, men region Sør (Agder, Vestfold og Telemark) representerer et betydelig avvik, med en vekst som har tatt seg betydelig opp og forventes å ta seg ytterligere klart opp neste halvår.

Region Øst (Oslo og Viken) har den klart største vekstnedgangen, og nedgangen er like stor i neste halvår som i de tre foregående månedene. For landet under ett er det nå litt færre som melder om full kapasitetsutnyttelse, men litt flere som sier at mangel på arbeidskraft er en begrensende faktor i produksjonen. Respondentene venter i gjennomsnitt en lønnsvekst på 3,1 prosent i år og 3,2 prosent neste år. Det synes kanskje litt lavt.

NHO har også kommet med en konjunkturrapport denne uka, som inkluderer en undersøkelse av medlemmenes forventninger. Overvekten av optimister er halvert på tre måneder, men de er fremdeles i flertall. NHOs prognoser adskiller seg lite fra SSBs prognoser som ble publisert i forrige uke. 

Konsumprisindeksen (KPI) økte med 1,6 prosent fra november i fjor til november i år. Både elektrisitet og drivstoff var lavere priset i november i år, slik at 12-månedersvekst for KPI uten avgiftsendringer og energivarer (KPI-JAE) ble 2,0 prosent. Dette er eksakt lik inflasjonsmålsettingen for Norges Banks rentestyring. KPI-veksten for 2019 kan nå med stor grad av sikkerhet anslås til 2,2 prosent.

Krona svekket seg klart i fjorårets to siste måneder og har i år svekket seg klart etter sommeren. Den importveide kronekursen var torsdag 12.12 vel 6 prosent svakere enn årsgjennomsnittet for 2018. I vurderingen av inflasjonen framover er et viktig spørsmål hvor mye av denne svekkelsen som har slått inn i de norske prisene husholdningene står overfor. Jeg tror det er relativt lite.

Den svake krona må derfor forventes å føre til en økt underliggende inflasjon framover. Det er imidlertid utsikter til at olje- og elektrisitetspris vil trekke prisveksten ned. SSBs KPI-anslag for neste år på 2,1 prosent fremstår som realistisk, selv om jeg tror at prisveksten kan komme til å krype litt høyere hvis krona ikke styrker seg en del fra dagens nivå