Arbeidsledighet

I løpet av siste uke økte antall helt arbeidsledige med 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent (ujustert – i likhet med alle NAV-tall utenom ved månedsskiftene). Bruttoledigheten, som inkluderer de på tiltak, var 5,0 prosent. Legger man til delvis ledige kommer man opp i 7,3 prosent av arbeidsstyrken.  Økningen var i hovedsak i Viken og Oslo og knyttet til butikkarbeid. I alle andre fylker utenom Vestfold og Telemark gikk ledigheten litt ned.

Boligpriser

De gjennomsnittlige boligprisene økte med 0,7 prosent i januar (sesongjustert) og er med det 8,6 prosent høyere enn januar i fjor.

Igangsetting av bygg

SSBs tall for igangsatte arealer i desember viser klar oppgang både for bolig og for andre bygg. For boliger forsterker dette inntrykket av en underliggende vekst, i tråd med hva en skulle vente på bakgrunn av boligprisveksten. For andre bygg er det ingen tegn til noen tendens til vekst. 

Som årsgjennomsnitt er det i 2020 en nedgang på 2,6 prosent for boliger og 5,5 prosent for andre bygg. 

Renter

Rentene husholdningene står overfor endret seg lite fra november til desember. Gjennomsnittlig flytende lånerente med pant i bolig er 1,85 prosent, mens gjennomsnittlig bankinnskuddsrente er 0,4 prosent.

Industriproduksjon

Industriproduksjonsindeksen gikk marginalt ned i desember og var da 1,2 prosent lavere enn i februar. Produksjonen var på sitt laveste i mai, 7,3 prosent under februar-nivået. Det er i hovedsak petroleumsrettet industri som fortsatt ligger lavt. Produksjonen i øvrig industri lå i desember 2,8 prosent over februar-nivået og var på det svakeste 5 prosent under. Den petroleumsrettede delen av industrien er derimot fremdeles 11 prosent under februar-nivået, etter ha vært nede i 16 prosent på det svakeste.   

Markeder

Oljeprisen har skutt i været og var fredag nesten 60 dollar per fat, og dermed noe høyere enn i februar 2020 og bare 4-5 dollar lavere enn gjennomsnittet i 2019. Oppgang på verdens børser har fått oljefondet til nye rekordhøye verdier. Fredag morgen var verdien over 11.200 mrd. kroner. Med en prisvekst på 2 prosent årlig er det mer enn realverdien av fondet i 2025 anslått i Nasjonalbudsjettet 2021. Krona svekket seg litt fra fredag til mandag, men har deretter vært nesten helt stabil. Den importveide kronekursen har nesten ikke endret seg i løpet av uka.