Boligprisene økte 0,1 prosent i november

Gjennomsnittsprisene for boliger var da 1,5 prosent lavere enn toppen i august i fjor. Det var klare forskjeller i boligprisveksten mellom de store byene fra oktober til november. I Stavanger og Kristiansand gikk prisene opp rundt 2 prosent den siste måneden, mens prisveksten var litt høyere i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Etter dette lå prisene i Stavanger og Kristiansand mellom 4 og 5 prosent over nivået for ett år siden, mens de for Oslo og Bergen lå rundt 2 prosent over. Prisene i Trondheim var på samme nivå som i november i fjor, mens prisene i Tromsø var 1,6 prosent lavere.

Økt industriproduksjon

Industriproduksjonen økte med 0,6 prosent i november etter å ha svingt betydelig de foregåendene månedene. Produksjonsveksten i november var høyere i petroleumsrettet industri enn i den øvrige industrien, noe som har vært hovedtendensen gjennom siste halvannet år. Produksjonsnivået i november var marginalt lavere enn rett før pandemien.

SSB venter svak utvikling framover

SSBs prognoser tegner et svakere bilde av norsk økonomi enn for tre måneder siden, men det innebærer at prognosene på en del områder er blitt likere anslagene i Nasjonalbudsjettet. Veksten i fastlands-BNP ventes bli 0,7 prosent i år og 0,9 prosent neste år. Det er  nær 1,0 prosentpoeng lavere enn trendveksten. Målt fra produksjonssiden er norsk økonomi i en konjunkturnedgang (veksten lavere enn trendveksten), og i en beskjeden lavkonjunktur (BNP-nivået lavere enn trendnivået).  

Arbeidsledigheten (AKU) har økt fra 3,2 prosent i 2022 til 3,6 prosent per oktober i år, men ledigheten er fremdeles lavere enn gjennomsnittet fra 2006 og fram til pandemien (3,8 prosent). SSB anslår imidlertid at ledigheten i 2024 vil komme opp i 3,9 prosent – som da også kan assosieres med en beskjeden lavkonjunktur. SSB regner med at ledigheten vil øke litt de påfølgende årene.

Den svake aktivitetsveksten både i år og anslaget for neste år, kan føres tilbake til en meget svak utvikling i etterspørselen fra husholdningene (privat konsum og boliginvesteringer) og fall i investeringene i fastlandsbedriftene i 2024. Etterspørselen fra oljevirksomheten, og i noen grad tradisjonell eksport, ventes å trekke opp veksten. Samlet offentlig etterspørsel vil trolig også øke litt mer enn trendveksten i økonomien.

SSB anslår at både prisene (KPI) og gjennomsnittlig årslønn vil stige 5,5 prosent i år. I 2024 ventes veksten i årslønna å falle litt, til 5,4 prosent, mens prisveksten antas å reduseres kraftig til 4,5 prosent for både KPI og den underliggende utviklingen uten energivarer og reelle avgiftsendringer (KPI-JAE). KPI-veksten ventes å falle videre og nå 2,0 prosent i 2026, mens den underliggende holder seg litt høyere.

SSB venter at styringsrenta blir liggende på dagens nivå til den gradvis reduseres gjennom andre halvår neste år. Markedets forventninger har imidlertid stupt gjennom uka, og ifølge Finansavisen ventes den første av til sammen fem rentenedsettelser i 2024 i mars.

SSB anslår at gjennomsnittlig rente på rammelån øker fra 2,9 prosent i 2022 til 5,0 prosent i 2023 og 5,9 prosent i 2024. Deretter ventes den å falle og nå 4,8 prosent i 2026.

Utsikter til aktivitetsfall ifølge Norges Banks regionale nettverk

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror aktiviteten samlet vil være uendret i 4. kvartal, men falle 0,3 prosent i 1. kvartal 2024. Kapasitetsutnyttelsen ventes å falle markert kommende kvartal og komme under gjennomsnittsnivået etter 2004. Bedriftene venter en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,5 prosent neste år. Det siste er en nedgang på 0,1 prosentpoeng sammenliknet med forrige publisering.

Oljeprisfall, svakere krone og ny oljefondsrekord

Oljeprisen har i løpet av uka falt fra 79 til 76 dollar per fat fredag ettermiddag. Krona var fredag 0,75 prosent svakere enn ved slutten av forrige uke. Det var 11,3 prosent svakere enn gjennomsnittlig importveid kroneverdi i 2022. Verdien av oljefondet nådde onsdag nye rekordhøyder med rundt 16.250 mrd. kroner, men falt etter hvert noe og var fredag ettermiddag 16.200 mrd. kroner.