Nedgang i varekonsumet

Varekonsumindeksen (VKI) økte 2,3 prosent i oktober. Det meste av økningen skyldes høyt strømforbruk som åpenbart har sammenheng med en unormalt kald måned, og denne delen av forbruket økte med 21 prosent. Bilkjøpene økte med 1 prosent, mens veksten i matvarer og andre varer var henholdsvis 0,2 og 0,9 prosent. Uendret konsum ut året vil gi en årsvekst i 2023 på -5,5 prosent. Bilkjøpene trekker i så fall mest ned med en nedgang på -20 prosent, mens nedgangen for matvarer og andre varer vil bli henholdsvis 2,0 og 3,7 prosent. Elektrisitetsforbruket vil derimot øke med 5 prosent. VKI i oktober i år var 3 prosent høyere enn rett før pandemien, omtrent den samme veksten som i antall innbyggere.

Varehandelsindeksen (VHI) uten motorvogner, som er den indikatoren mange analytikere legger størst vekt på, økte 0,6 prosent i oktober. Denne delen av varehandelen (som ikke begrenser seg til husholdningene) var da litt lavere enn rett før pandemien.

Økt rente i oktober – mer kommer

Gjennomsnittlig flytende rente på husholdningenes utestående lån med pant i bolig økte med 0,21 prosentpoeng gjennom september og kom da opp i 5,47 prosent. Økningen har vært på 3,7 prosentpoeng fra bunnen på sensommeren i 2021.

Styringsrenta var 0 fra 7. mai 2020 til 22. september 2021, og har deretter økt – nå sist i september med 0,25 prosentpoeng, og nivået er nå 4,25 prosent. Varslingsplikten er seks uker før endring kan tre i kraft, så effekten av den siste renteøkningen vil tidligst vise seg i november-statistikken.

Gjennomsnittlig rente for alle ubundne innskudd økte med 0,12 prosentpoeng i oktober og kom da opp i 2,71 prosent.

Høyt sykefravær som øker litt videre

Det sesongjusterte sykefraværet utgjorde 6,7 prosent av avtalte dagsverk i 3. kvartal 2023, opp 0,1 prosentpoeng fra kvartalet før. Det er den nest høyeste observasjonen siste ti år. Gjennomsnittlig sykefravær siste fem år før pandemien var 5,7 prosent, og ikke i noen måned var det over 6,0 prosent. Sykefraværet hadde en klar topp i 1. kvartal i fjor, på 7,2 prosent. Utenom dette kvartalet har sykefraværet vært på et jevnt høyt nivå de siste to årene, men svakt økende de to siste kvartalene. 

Arbeidsledigheten fortsetter å tikke udramatisk oppover

Arbeidsledigheten registrert hos NAV fortsetter å stige sakte, men sikkert. Antall helt ledige økte med 500 personer i november og det var 8.300 personer flere enn i juli i fjor. Ledigheten har (med en desimal) utgjort 1,9 prosent av arbeidsstyrken i de fire siste månedene, mens den var nede i 1,6 prosent i juli i fjor. Andelen helt ledige var 0,2 prosentpoeng lavere enn rett før pandemien. Ledigheten er fremdeles lav i et historisk perspektiv - gjennomsnittet for perioden etter finanskrisen og før pandemien var 2,6 prosent.

Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidsledige på tiltak, økte med 1.000 personer. Bruttoledigheten var på sitt laveste i november i fjor og var i år 10.400 høyere. Ledighetsraten utgjorde, som i de to foregående måneder 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Alle arbeidssøkere, hvor også delvis ledige teller med, økte med 0,1 prosentpoeng fra oktober til 3,1 prosent. Det er 0,4 prosentpoeng lavere enn rett før pandemien.

Andelen helt arbeidsledige ligger klart over landsgjennomsnittet i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. Agder og Rogaland ligger nær landsgjennomsnittet, mens øvrige ligger noe under. Lavest i andelen helt ledige har Nordland, 1,1 prosentpoeng lavere enn Oslo hvor ledigheten er høyest. 

Tilgangen på ledige stillinger økte litt i november, og var da 18 prosent høyere enn rett før pandemien. 

Utsikter til aktivitetsfall ifølge Norges Banks regionale nettverk

Foreløpige beregninger basert på tall fra bedriftene i Norges Banks regionale nettverk viser at det forventes uendret aktivitet i 4. kvartal og et fall på 0,3 prosent i 1. kvartal neste år. Dette ble publisert ved en glipp i Norges Bank. Regionalt nettverk publiseres 7. desember.

Uendret oljepris og krone og ny oljefondsrekord

Oljeprisen holdt seg lenge om lag uendret, men falt fredag kveld 2 dollar til 79 dollar per fat. Krona var fredag ettermiddag på samme nivå som uka før, men styrket seg litt mot slutten av dagen. Verdien av oljefondet nådde fredag formiddag nye rekordhøyder med litt over 15.800 mrd. kroner, men falt 100 mrd. dollar på slutten av dagen.