NAV-tall viser at arbeidsmarkedet gradvis blir mindre stramt

Arbeidsledigheten registrert hos NAV fortsetter å stige sakte, men sikkert. I oktober økte antall helt ledige med 500 personer og det var 7.700 personer flere enn i juli i fjor. Ledigheten har (med en desimal) utgjort 1,9 prosent av arbeidsstyrken i de tre siste månedene, mens den var nede i 1,6 prosent i juli og august i fjor. Ledigheten er fremdeles lav i et historisk perspektiv - gjennomsnittet for perioden etter finanskrisen og før pandemien var 2,6 prosent.

Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidsledige på tiltak, økte med 1.300 personer. Bruttoledigheten var på sitt laveste i november i fjor og var i oktober 9.400 høyere. Ledighetsraten utgjorde, som i september, 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Antall delvis ledige har vært ganske stabil i perioden hvor det er blitt flere helt ledige og denne gruppen ledige utgjorde 0,7 prosent i oktober.

Antall helt arbeidsledige økte i oktober mest i Trøndelag, Oslo og Troms og Finnmark, mens endringen var mye mindre i øvrige fylker. For bruttoledigheten var endringene mye likere, og det var en økning i alle fylker.  

Tilgangen på ledige stillinger har vært ganske stabil i det siste halvåret, men var i oktober 15 prosent lavere enn i andre halvår i fjor. Sammenliknet med rett før pandemien, i februar 2020, var tilgangen i oktober imidlertid 4 prosent høyere. 

Litt høyere boligpriser

Gjennomsnittsprisene for boliger økte litt overraskende med 0,2 prosent fra september til oktober (sesongjustert!) og var da 1,6 prosent lavere enn toppen i august i fjor. Den underliggende utviklingen kan imidlertid være svakere. Det er liten omsetning, og det er grunn til å tro at boligene som faktisk omsettes i noen grad har «det lille ekstra» som boligprisstatistikken ikke fanger opp og dermed ser bort fra.

Det var klare forskjeller i boligprisveksten mellom de store byene i oktober. I Stavanger og Kristiansand gikk prisene ned rundt 0,8 prosent, mens de gikk opp med 0,5 prosent i Oslo. I Bergen, Trondheim og Tromsø var prisene nær uendret. Forskjellene i utviklingen på kort sikt har imidlertid bidratt til å redusere forskjellene i 12-månedertsveksten. 

Sammenliknet med 12 måneder tidligere, har prisene økt i Kristiansand, Stavanger og Oslo med rundt 2 prosent, mens de har gått ned med knappe 2 prosent i Bergen og Trondheim og vel 3 prosent i Tromsø.

Stabil lav gjeldsvekst

Den samlede innenlandske gjeldsveksten, målt på 12-månedersbasis, var uendret fra august til september. Det var en liten økning for bedriftene og en liten nedgang for kommunene, mens gjeldsveksten for husholdningene var uendret for fjerde måned på rad med 3,7 prosent. Dette er den laveste vekstraten som er målt på 2000-tallet. Husholdningenes gjeldsvekst har falt gjennom de siste to årene, og den er langt lavere enn lønnsveksten. Samtidig har befolkningen økt med vel 1 prosent.

Gjeldsveksten i bedriftene har gått markert ned etter en topp i februar og nådde 4,0 prosent i august, men gikk opp til 4,3 prosent i september. Gjeldsveksten i kommunesektoren gikk marginalt ned i september til 6,3 prosent. Dette rokker ikke ved tendensen til økt gjeldsvekst i kommunesektoren fra sommeren i fjor.

Sesongjusterte tall viser at gjeldsveksten målt fra måneden før falt for alle de tre gruppene i september. Det reflekterer imidlertid i første rekke at det var relativt god vekst måneden før, og sett over to måneder virker gjeldsveksten i alle sektorer å være ganske stabil. I dette perspektivet er gjeldsveksten i kommunesektoren ganske høy, mens den er svært lav i bedriftene og lavere enn 12-månedersveksten i september. Gjeldsveksten i husholdningene ligger derimot på om lag samme lave nivå – også målt på denne måten.

Liten renteøkning i september – mer kommer

Gjennomsnittlig flytende rente på husholdningenes utestående lån med pant i bolig økte med bare 0,01 prosentpoeng gjennom september og kom da opp i 5,26 prosent. Økningen har vært på 3,5 prosentpoeng fra bunnen på sensommeren i 2021.

Styringsrenta var 0 fra 7. mai 2020 til 22. september 2021, og har deretter økt – nå sist i både august og september med 0,25 prosentpoeng, og nivået er nå 4,25 prosent. Varslingspliktsperioden er 6 uker, så effekten av de to siste renteøkningene vil tidligst vise seg i statistikken for henholdsvis oktober og november.

Gjennomsnittlig rente for alle ubundne innskudd økte med 0,09 prosentpoeng i september og kom da opp i 2,5 prosent.

Uendret styringsrente og signal om en siste økning i desember

Som ventet lot Norges Bank styringsrenta være uendret på 4,25 prosent. Samtidig beholder banken signalet om én økning til i desember.

Lavere oljepris, uendret krone og mye større fond

Oljeprisen har falt i løpet av uka og endte fredag ettermiddag på 86 dollar per fat, 3 dollar lavere enn forrige fredag. Krona holdt seg stabil gjennom uka, mens verdien av oljefondet har tatt seg kraftig opp med 550 mrd. kroner fram til fredag ettermiddag og var da 15.550 mrd. kroner. Det er 250 mrd. kroner mer enn prognosene fra nasjonalbudsjettet for utgangen av året.