Renter

Den flytende renta på utestående boliglån økte bare med 0,06 prosentpoeng i september, og er etter det på 2,93 prosent. Renta vil få en markert økning de neste månedene, selv uten nye rentehevinger fra Norges Bank, ettersom renteendringer må varsles minst seks uker før de trer i kraft. Endringer slår derfor raskere ut for nye boliglån med flytende rente, hvor renta økte med 0,39 prosentpoeng til 3,29 prosent.

Innskuddsrenta økte i gjennomsnitt med 0,06 prosentpoeng i august og kom da opp i 0,87 prosent.  

Rentemøte i Norges Bank

Ikke overraskende ble styringsrenta satt opp med 0,25 prosentpoeng denne uka. Norges Bank signaliserte også at renta vil bli ytterligere satt opp i desember.   

Gjeldsvekst

Den samlede innenlandske gjeldsveksten, målt på 12-månedersbasis, gikk ned fra august til september. Men det var store forskjeller mellom sektorene, og månedstallene for spesielt bedriftene, men også for kommunene, svinger mye (er volatile):

Bedriftene
Gjeldsveksten i bedriftene på 12-månedersbasis gikk ned fra 7,7 prosent i august til 7,0 prosent i september. Dette skjedde etter fire måneder med økning, og en langsiktig økende tendens fra et bunnpunkt høsten 2020. Volatiliteten innebærer at man ikke kan si noe om dette innebærer et mere varig omslag. Sesongjusterte månedstall viser også at gjelda fortsatte å øke i september, men ikke med mye.

Kommunesektoren
Gjeldsveksten i kommunesektoren økte fra 3,7 prosent i august til 4,3 prosent i september. Det kan se ut til at gjeldsutviklingen i kommunesektoren har stabilisert seg, etter en tids nedgang fra toppen i mars i fjor på 8,5 prosent. Sesongjusterte tall indikerer imidlertid at gjeldsveksten faktisk kan være forsiktig på veg opp. Som årsrate har gjeldsveksten gjennom det siste halve året vært 5,5 prosent. 

Husholdningene
Gjeldsveksten i husholdningene har stort sett falt, riktignok beskjedent, gjennom det siste året. I september var gjeldsveksten på 12-månedersbasis 4,3 prosent, hvilket er det samme som i august. Med en lønnsvekst på rundt 4 prosent og en klar vekst både i befolkning og sysselsetting, indikerer det at gjeldsbelastningen (gjeld i forhold til inntekt) har gått noe ned. Rentebelastningen (renteutgifter i forhold til inntekt) går likevel opp ettersom den relative økningen i renta er stor. På individnivå vil dette kunne se annerledes ut. Når man tar opp nye lån, går både gjelds- og rentebelastningen opp, mens innbetaling av avdrag reduserer gjeldsbelastningen. Ettersom renta nå går kraftig opp, vil rentebelastningen imidlertid øke for de aller fleste med lån.

Boligpriser

Boligprisene falt 0,8 prosent i oktober, men var fortsatt 2,7 prosent høyere enn 12 måneder tidligere. Prisfallet var klart kraftigst i Oslo av de større byene med 1,9 prosent. I Kristiansand gikk prisene opp med 0,1 prosent mens de i Stavanger stod på stedet hvil. I øvrige større byer gikk prisene ned med mellom 0,1 og 0,6 prosent. 12-månedersveksten var høyest i Kristiansand med 7,3 prosent og Stavanger med 5,5 prosent. I de øvrige storbyene lå prisveksten fra samme måned i fjor på mellom 1,1 og 2,8 prosent.

Magasinfylling og spotpriser

Norske vannmagasiner økte fyllingsgraden moderat med 1,3 prosentpoeng i de to siste ukene, og kom opp i 76,5 prosent. Dette er knappe 5 prosentpoeng under medianen for uke 43 (siste 20 år), men 5 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor. Denne fyllingsgraden er vel 11 prosentpoeng høyere enn den laveste observasjonen for uke 43 siste 20 år.

Det normale er at fyllingsgraden faller etter uke 37 og medianfyllingsgraden går ned med 2,3 prosentpoeng i de påfølgende seks ukene. I år har den økt med vel 8 prosentpoeng.

Bedringen både siste uke og siste seks uker har i sin helhet kommet i høypris-områdene, mens fyllingsgraden har gått litt ned i lavprisområdene – Midt-Norge og Nord-Norge.

Gjennomsnittlig spotpris på kraft i Oslo-området var 132 øre i oktober, som er hele 227 øre mindre enn i september. Oktober-prisen ut året vil gi et årsgjennomsnitt på 184 øre – 142 prosent høyere enn gjennomsnittet i fjor. I sør (Kristiansand) vil økningen med samme forutsetning bli 165 prosent, noe som nesten utelukkende skyldes en ekstremt høy august-pris. I Nord-Norge vil en tilsvarende eksersis gi en nedgang på 54 prosent, mens nedgangen i Midt-Norge vil bli 33 prosent. I oktober var prisen i nord 84 prosent lavere enn i sør, mens Midt-Norge var 73 prosent lavere.  

Markeder

Gjennom de siste tre uken har oljeprisen svingt rundt en stigende trend, og nådde fredag 99 dollar per fat. Krona har svingt gjennom uka, og var fredag på om lag samme nivå som for en uke siden. Det samme var tilfellet for oljefondet som fredag kveld var 350 mrd. kroner lavere enn ved nyttår, og 500 mrd. kroner lavere enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2023 for nivået ved kommende årsskifte.