Byggeareal

Igangsettingen av boliger økte med nær 13 prosent fra august til september, etter å ha falt i tre måneder. Økningen er ikke nok til å endre inntrykket av en underliggende tendens til nedgang. Uendret igangsetting, ut året vil gi et fall på årsbasis på nesten 4 prosent.

Igangsettingen av andre bygg (næringsbygg og hytter) falt med 15 prosent i september. Den mellomlangsiktige trenden fremstår nå som ganske flat: Uendret igangsetting fra september, vil gi en beskjeden økning i årsgjennomsnittet fra i fjor til i år. Dette er et svakt positivt tegn for investeringsutviklingen i fastlandsnæringene.

Skatteinngang

Samlet skatteinngang utenom petroleum fram til og med september var 15 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. For kommunesektoren var økningen 9,6 prosent. Oppdatert skatteanslag for 2022 som kom i Nasjonalbudsjettet for 2023, innebærer en økning på 7,4 prosent. Skatteinngangen i september alene var bare 4,1 prosent høyere enn i september i fjor. 

Konjunkturbarometer

Ifølge det siste konjunkturbarometeret til SSB er Norske industriledere gjennomgående pessimistiske for fremtiden, men ikke i så stor grad som de var i første halvår 2020. Tilgang på arbeidskraft er imidlertid fremdeles en større begrensende faktor enn etterspørsel og konkurranseevne. Samtidig ligger kapasitetsutnyttelsen fremdeles over nivået i de seks årene etter oljenedturen i 2014 og pandemistarten i 2020.

Byggekostnader – veganlegg

Byggekostnadene for veganlegg økte med hele 2,6 prosent fra 2. til 3. kvartal i år og var da 14,5 prosent høyer enn samme kvartal i fjor. Uendret indeks i resten av året (overheng), vil gi en årsvekst på 14,4 prosent. Dette vil i så fall alene gi et vekstbidrag til den kommunale deflatoren for 2022 på 0,6 prosentpoeng. Sammen med et overheng fra byggekostnadsindeksen for boliger, vil det gi et vekstbidrag på den rene prisdelen av den kommunale deflatoren på nesten 5 prosentpoeng. For den samlede deflatoren vil dette utgjøre 2 prosentpoeng.  

Dette styrker meg i troen på at det siste anslaget fra KS - https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/statsbudsjettet-2023/kraftig-kostnadssprekk-etter-rnb/ - på 6,3 prosent vil være betydelig nærmere fasit enn anslaget fra Nasjonalbudsjettet på 5,3 prosent. Det videre forløpet for kraftprisene er imidlertid svært usikkert og av stor betydning ettersom bevegelsene i strømprisene er svært store når man ikke har strømstøtte.

Markeder

Oljeprisen har svingt moderat denne uka, og er fredag ettermiddag på 93 dollar per fat, om lag på samme nivå som for en uke siden. Kronekursen har endret seg lite denne uka, og var fredag ubetydelig svakere importveid enn i slutten av forrige uke. Heller ikke oljefondet har endret seg mye denne uka, og er fredag ettermiddag 450 mrd. kroner lavere enn ved nyttår, og 600 mrd. kroner lavere enn anslaget i Nasjonalbudsjettet for nivået ved kommende årsskifte.