Arbeidsledige (NAV)

Det var i siste uke igjen en liten nedgang i arbeidsledigheten for både helt og delvis ledige, mens antall ledige på tiltak var uendret. De helt ledige utgjorde 2,3 prosent av arbeidsstyrken, arbeidssøkere på tiltak 0,6 prosent og delvis ledige 1,5 prosent. Andelen ledige er størst i Oslo med 2,9 prosent, men ligger over gjennomsnittet også i Viken og Vestfold og Telemark med 2,6 prosent i begge. Ledigheten er lavest i Nordland med 1,6 prosent og Innlandet, Trøndelag og Troms og Finnmark med 1,7 prosent i hver.

Disse ukestallene er ikke sesongjustert og derfor litt vanskelige å tolke.

Byggeareal

Igangsettingen av bygg gikk kraftig opp også i september. Etter to måneder med sterk vekst i igangsettingen av næringsbygg, var den helt store veksten nå for boliger (m2) med nesten 50 prosent fra måneden før. Igangsettingene av boliger var imidlertid svært lav i juli og august, så årsgjennomsnittet hittil i år er bare 1 prosent høyere enn i fjor.

Igangsettingen av næringsbygg økte beskjedent, men august-økningen svært kraftig. Dermed har den gjennomsnittlige igangsettingen i år kommet vel 5 prosent over gjennomsnittet i fjor. Det er ofte store svingninger i månedstallene, men dette er et klart positivt tegn med hensyn til utviklingen i investeringene i fastlands-næringene både i år og neste år. 

SSBs konjunkturbarometer for industrien

Industriledere er samlet sett fortsatt moderat optimistiske med tanke på de generelle utsiktene for industrien som indikerer fortsatt vekst i industriproduksjonen fra 3. til 4. kvartal i år.

Det er kraftig vekst i tilgangen på råstoff/elektrisk kraft som begrensende faktor for produksjonen.  Men også tilgangen på arbeidskraft og maskin- og anleggskapasitet begrenser mer enn for et kvartal siden. Begrensningen fra etterspørsel og konkurranse har falt gjennom det siste året og har ikke vært lavere siste 10 år.

Skatteinngang

Den samlede skatteinngangen i årets ni første måneder var 2,5 prosent høyere enn i samme tidsrom i fjor. Petroleumsskatten var 68 prosent lavere, mens innbetalingene til folketrygden økte med nesten 17 prosent. Statens øvrige skatteinngang var 8,6 prosent lavere enn i samme tidsrom i fjor.

Skatteinngangen til kommunesektoren var 13,6 prosent høyere enn i samme tidsrom i fjor. Inngangen i september var betydelig høyere enn i september i fjor. September er tradisjonelt en måned med stor skatteinngang, sammen med januar, mars, mai, juli og november.

Det kan ligge an til en enda større merskattevekst i kommunesektoren enn de 5,9 mrd. kronene som var anslaget i Nasjonalbudsjettet, i tillegg til de 3,2 mrd. kronene som ble anslått i RNB.

Markeder

Oljeprisen har holdt seg høyt – rundt 85 dollar per fat – denne uka. Krona har styrket seg litt. Fondet er om lag uendret fra forrige uke, 800 mrd. kroner lavere enn det Nasjonalbudsjettet antar for situasjonen ved utgangen av året.