Varekonsum

Detaljomsetningsindeksen (DOI) viste en nedgang på 4,9 prosent fra juli til august. En liten økning i bilkjøpene bidro til at Varekonsumindeksen (VKI), som også omfatter bilkjøp og strømforbruk, «bare falt med 3,8 prosent. Begge varekonsumindikatorene er likevel betydelig høyere nå enn før korona. Dette varsler dermed ingen ny nedgangstid, men innebærer isolert sett en klar bremsing av gjeninnhentingen av det samlede aktivitetsnivået i fastlandsøkonomien.

Årsaken til at varekonsumet i en periode har vært svært høyt, er at mulighetene for tjenestekonsum har vært begrenset. Det er også et klart flertall av befolkningen som ikke – eller bare i liten grad – er direkte økonomisk rammet av korona-situasjonen. Den kraftige rentereduksjonen har også bidratt positivt til økonomien i mange husholdninger med liten sparing. Budsjettet til varekonsum er dermed økt. 

Gjeld

Gjeldsveksten økte i bedriftene fra juli til august. Økt gjeldsvekst er normalt et godt tegn for realøkonomien – det varsler om vekst i investeringene. I dagens koronasituasjon er tolkningen ikke like enkel. Økningen for bedriftene kommer etter over to år med en underliggende tendens til fall. Om august-økningen bare er et blipp gjenstår å se.

Gjeldsveksten i husholdningene holdt seg uendret fra juli til august. I husholdningene har gjeldsveksten vært på vei ned etter april 2017. Gitt den lave renta og den høye boligprisveksten kan dette virke litt overraskende, men gir nå i hvert fall ingen impuls mot økt rente. 

Gjeldsveksten på 12-månedersbasis i kommunesektoren falt litt fra juli til august, men så langt ser det ut til å ha vært en underliggende tiltakende vekst etter vinteren 2018. Nivået på gjeldsveksten er også meget høyt, med 8,1 prosent i august. Juli-observasjonen på 8,4 prosent var den høyeste på 5 år. 

Arbeidsledighet

NAVs tall for registrerte helt arbeidsledige utgjorde ved utgangen av september 3,8 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,2 prosent i nesten hele 2019 og i januar og februar i år. Antall delvis ledige er mangedoblet fra «før korona» og denne gruppen arbeidsledige har falt vesentlig mindre enn de helt ledige fra toppen. Summen av helt og delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak utgjorde 7,0 prosent av arbeidsstyrken og er det dobbelte av situasjonen «før korona».

Den underliggende ubalansen i økonomien er normalt vesentlig større en arbeidsledighetstallene indikerer i en konjunkturnedgang. Når mulighetene til å få jobb er små, vil mange trekke seg ut av arbeidsmarkedet eller ikke forsøke å entre det. I stedet for å være i arbeidsmarkedet - som man i en normalsituasjon ville vært -  tar man mer utdanning, blir forsørget av familien, pensjonerer seg tidligere, eller kommer inn under andre inntektssikringsordninger.

Geografisk er arbeidsledigheten om lag som tidligere. Den er klart høyest i Oslo, men også Viken ligger markert over landsgjennomsnittet. I Innlandet og Møre og Romsdal og videre nordover er ledigheten klart lavere enn landsgjennomsnittet. Øvrige fylker ligger tett på landsgjennomsnittet og avviker maksimalt med 0,2 prosentpoeng over eller under.

Det er fremdeles innen reiseliv og transport at ledigheten er klart høyest, med langt over dobbelt så høy ledighet enn landsgjennomsnittet. Ledigheten innen industri er også klart høyere enn for gjennomsnittet (43 prosent høyere), mens bygg og anlegg nå bare ligger 16 prosent høyere. Til tross for den gode utviklingen i varehandelen ligger ledigheten i butikk og salgsarbeid likevel 24 prosent over landsgjennomsnittet.

Forventningsbarometer og prognoser fra NHO

NHO er mer pessimistiske enn SSB og Norges Bank, og anslår større nedgang i den økonomiske aktiviteten i år og mindre økning i aktivitetsnivået neste år. De regner med at AKU-ledigheten blir høyere i 2021 enn i 2020. Medlemsundersøkelsen peker i retning av store utfordringer også neste år.

Valuta

Krona styrket seg med vel 2 prosent fra forrige fredag (importveid), selv med en liten svekkelse i kjølvannet av Trumps covid-19-smitte. Oljeprisen falt fredag - ned til 39 dollar per fat. Verdien av Statens pensjonsfond utland målt i kroner har falt litt siste uke, men er fremdeles høyere enn det som ble antatt i Revidert nasjonalbudsjett for inngangen til 2022.

Norge mot 2025

Ekspertutvalget – Norge mot 2025 – kom fredag med sin første rapport. Utvalget skal analysere situasjonen og utsiktene for norsk økonomi i lys av koronapandemien og peke på målrettede tiltak. KS er sammen med de andre hovedorganisasjonene i arbeidslivet med i en referansegruppe til utvalget. I tråd med innspill fra blant annet KS, pekte utvalget på faren for mer varig utstøting fra arbeidsmarkedet for unge og andre med løs tilknytning til arbeidslivet som et område hvor det kunne bli behov for nye målrettede tiltak i tiden framover. Ellers ble det blant annet pekt på at det økte presset mot offentlige finanser også har et generasjonsmessig aspekt. Det ble også advart mot at økonomiske tiltak vil kunne begrense omstillingsevnen til økonomien

Lenkeblokk Icon Her finner du lenke til rapporten med flere detaljer (regjeringen.no)