Gjennomsnittlig ledighet målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) var i perioden juni til august 3,8 prosent. Det er identisk med gjennomsnittet siste 25 år. Det kan tolkes som at norsk økonomi hverken er i høy- eller lavkonjunkturen, men i en konjunkturnøytral situasjon. Andre indikatorer peker imidlertid mot at vi fremdeles er i en beskjeden høykonjunktur. Det er usikkerhet rundt AKU-tallene.

Den registrerte arbeidsledigheten hos NAV gikk litt ned fra august til september, men det store bildet er at den har vært svært stabil de siste seks måneder. I disse månedene har ledighetsraten vært rundt 0,3 prosentpoeng lavere enn i samme periode i fjor. Bruttoarbeidsledigheten som inkluderer de som er på arbeidsmarkedstiltak, utgjorde i september 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Utfordringen med NAV-tallene er at de ikke fanger opp alle som faktisk er arbeidsledige, mens problemet med AKU-tallene er at det er en utvalgsundersøkelse.

Igangsettingen av bolig- og næringsbygg (m2) hopper mye opp og ned, og begge falt i august etter økning i juli. Bygging av både boliger og næringsbygg ser i beste fall ut til å være inne i en periode med en svært moderat underliggende vekst. Gjennomsnittlig igangsettingen av boliger i år er 4 prosent høyere enn i fjor, mens tilsvarende for næringsbygg er 3 prosent. Begge augusttallene var imidlertid lavere enn gjennomsnittet for i fjor, og for næringsbygg var denne nedgangen betydelig.

Gjeldsveksten fortsatte å falle litt for husholdningene i august, fra 5,7 prosent i årets fire første måneder og gradvis ned til 5,1 prosent i august. For kommunesektoren gikk gjeldsveksten marginalt ned fra 7,0 til 6,9 prosent, og er dermed fremdeles litt høyere enn i starten av året. Bedriftenes gjeldsvekst fortsetter som tidligere i år å ligge stabilt på 5,7-5,8 prosent.