OECD

OECDs siste prognoser for verdensøkonomien viser et BNP-fall på 4,5 prosent i år og en oppgang på 5 prosent i 2021. De regner med en litt mindre nedgang i USA, men samtidig en mindre vekst i 2021. For euro-området er vurderingene langt mer pessimistiske med en nedgang på nesten 8 prosent i år, og om lag den samme veksten neste år som for verden sett under ett.

Sammenliknet med juni-prognosen, regner de med at det har gått bedre for verden som helhet i første halvår enn det de trodde da, mens forløpet framover er ganske likt. En stor forskjell er at nedsidescenariet nå er klart mindre dramatisk enn den gang. Det kan tolkes som tegn på redusert usikkerhet, noe som er nokså rimelig ettersom man har fått mye mer informasjon. De legger imidlertid ikke skjul på at utviklingen framover fremdeles er mye mer usikker enn normalt.

Norges Banks regionale nettverk

Nettverket viser en økning i aktivitetsnivået i de tre siste måneder, etter et langt større fall i de tre månedene før det. Retningen er i tråd med SSBs tall, men med svært mye mindre utslag opp og ned. For de neste seks måneder, anslår kontaktene nå en svært liten økning og nullvekst i sysselsettingen. Bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet er de eneste næringene hvor det er ventet økt aktivitet. Størst nedgang ventes i eksportrettet oljeleverandører.

I de neste seks månedene ventes en beskjeden økning i aktiviteten i Agder, på Østlandet og i Nord-Norge, mens det bare er Oslo og Viken, Agder og Vestfold og Telemark hvor sysselsettingen antas å øke. Den svakeste utviklingen vil ifølge nettverket Trøndelag og Nord-Vestlandet oppleve.

Nettverket ser for seg en kraftig nedgang i investeringene neste 12 måneder, mens årslønnsveksten i år i gjennomsnitt ble anslått til 1,9 prosent.

Det regionale nettverket peker mot en svakere utvikling i år og neste år enn den siste litt optimistiske SSB-prognosen. NHO publiserte fredag en medlemsundersøkelse som peker mot at aktivitetsbedringen i medlemsbedriftene har stoppet opp i august og inn i september og i noen grad har snudd til forverring. Dette kan sies å støtte opp om funnene i nettverket.

NAV-ledige

Antall helt arbeidsledige fortsetter å gå ned i om lag uendret tempo fram til tirsdag hvor de utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Men vi er nå i en periode hvor ledigheten normalt faller og ukestallene er ikke sesongjustert. Det taler for at den reelle underliggende utviklingen i ledighet er svakere. Antallet delvis ledige og ledige på tiltak har endret seg ganske lite. Ledighetsraten gikk i uke 38 ned i alle fylker, med 0,1 eller 0,2 prosentpoeng. Ledigheten gikk også ned i alle NAVs yrkeskategorier, men der var spredningen litt større.

Ulikhet og norsk makroøkonomi

En SSB-analyse for sysselsettingsutvalget viser at inntektsulikheten i Norge har økt fra midten av 1980-tallet, men konkluderer med at det i begrenset grad har dempet samlet etterspørsel i norsk økonomi.

Kronekurs, oljepris og oljefond

Kronekursen har gått litt opp og ned siste uke. Fredag formiddag var den litt svakere enn for en uke siden. Oljeprisen har igjen krabbet over 40 dollar per fat. Fredag formiddag var prisen vel 43 dollar per fat. Oljefondet har lagt på seg litt og var fredag 170 mrd. kroner større enn RNBs anslag for nivået ved kommende årsskifte. Isolert sett hever det mulighetene for en permanent oljepengebruk med 5 mrd. kroner.