Den underliggende inflasjonen målt med KPI uten energivarer og justert for reelle avgiftsendringer (KPI-JAE) gikk ned med 0,1 prosentpoeng fra juli til august, til 2,1 prosent på 12-månedersbasis. Lavere energipriser enn på samme tid i fjor, først og fremst på elektrisitet, bidro til at KPI-veksten ble så lav som 1,6 prosent mot 1,9 prosent i juli. Det ligger dermed an til at KPI-veksten som årsgjennomsnitt blir lavere enn prognosen fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) på 2,4 prosent. Mitt tips i dag er 2,1 prosent.

En generelt lavere prisvekst trekker isolert sett også kostnadene i kommunesektoren ned, men ifølge SSBs prognoser fra forrige uke ligger lønnsveksten an til å bli 0,2 prosentpoeng høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Denne informasjonen er dermed ganske nøytral i forhold til hva en kan forvente av den såkalte kommunale deflatoren i 2019. I RNB ble den anslått til 3,0 prosent.  

Nasjonalregnskapets juli-tall viser kraftig vekst i BNP Fastlands-Norge, etter 2 måneder med en vekst på trend eller litt under. Aktivitetsøkningen i juli kan i sin helhet føres tilbake til høyere investeringer, både i oljenæringen, fastlandsnæringer, boliger og offentlig forvaltning. Alle andre hovedkomponenter, eksport og privat og offentlig konsum, falt fra juni til juli. Det er betydelig usikkerhet knyttet til månedlige nasjonalregnskapstall og de svinger ganske mye fra måned til måned. Det er trolig minst usikkerhet knyttet til den samlede aktivitetsveksten. Dette er dermed et klart tegn på at konjunkturoppgangen fortsetter. Det er imidlertid også et ganske klart tegn på at det nå bare er investeringer som trekker klart opp, mens eksporten trekker ned. I et litt lenger tidsperspektiv fremstår både privat og offentlig konsum som nokså nøytral med en vekst som ikke avviker så mye fra trendveksten i BNP Fastlands-Norge.

Norges Banks regionale nettverk, som Norges Bank legger stor vekt på i konjunkturforståelsen, indikerer litt lavere, men fortsatt høy vekst ut året og inn i neste år. Utviklingen framover ser ut til å være ganske lik mellom regionene, bortsett fra noe høyere vekst i Agder og Vestfold og Telemark, og en vesentlig høyere vekst i region øst som innbefatter Oslo og Viken.