NAVs Arbeidsmarked

Antall helt arbeidsledige gikk ubetydelig ned i august, og som andel av arbeidsstyrken holdt den seg på rekordlave 1,6 prosent. Antall delvis ledige gikk noe mer ned og det samlede antall arbeidssøkere ble derfor redusert med 0,1 prosentpoeng til 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er lavere enn noen gang tidligere i perioden fra og med 2005 og til i dag.

De geografiske forskjellene er nå forholdsvis små. Arbeidsledigheten er høyest i Vestfold og Telemark med 2,1 prosent, mens Oslo og Viken ligger hakk i hel på henholdsvis 2,0 og 1,9 prosent. Dette er de eneste fylkene som ligger over landsgjennomsnittet. Rogaland, Agder og Viken ligger alle på gjennomsnittet. Lavest ligger Nordland med 1,2 prosent og Trøndelag med 1,3 prosent.

Ledige stillinger (SSB)

Beholdningen av ledige stillinger de fem siste kvartalene har vært på det klart høyeste nivået siden 2010. Midt i mai (som SSB benevner som 2. kvartal) var beholdningen på 108.000, som er 5.000 flere enn 3 måneder tidligere. Det er en dobling fra bunnivået under pandemien i mai 2020. Antall ledige stillinger tilsvarer 3,9 prosent av det samlede antall jobber i Norge. Toppen før pandemien, i 2011, var på 2,8 prosent. 

Renter

Renta på nye boliglån økte med 0,28 prosentpoeng fra juni til juli, mens den for utestående lån bare økte med 0,02 prosentpoeng. Renteendringer må varsles minst seks uker før de trer i kraft. Ettersom styringsrenta ble økt med 0,5 prosentpoeng i slutten av juni og midt i august, ligger det an til betydelige økninger i rentestatistikken framover. En må også regne med at styringsrenta settes ytterligere opp på rentemøtet senere i september. Innskuddsrenta økte i gjennomsnitt med 0,05 prosentpoeng fra juni til juli. 

Bedriftenes strømkostnader

En analyse fra SSB (https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/artikler/moderate-stromsjokk-for-de-fleste-i-naeringslivet) viser at den «unormale delen av strømkostnadene» i årets syv første måneder tilsvarer en liten del av omsetningen i de fleste næringer. For 91 prosent av omsetningen i Sør-Norge tilsvarer de under 2 prosent, og bare for 5 prosent tilsvarer disse strømkostnadene over 4 prosent av omsetningen. Konklusjonen er at de aller fleste bedrifter må kunne klare å takle slike strømpriser. Men utfordringene har økt over tid og prisene i slutten av august var rekordhøye.

Markeder

Oljeprisen falt klart midt i uka, stabiliserte seg, og var fredag ettermiddag 94 dollar per fat. I tråd med oljeprisfallet, samt at Norges Bank har økt salget av kroner, svekket krona seg med 3 prosent i løpet av uka (importveid). Kroneverdien av oljefondet har gått en del opp og ned gjennom uka, men mest opp og var fredag ettermiddag «bare» 400 mrd. kroner lavere enn ved nyttår.