Investeringsundersøkelsen

SSBs investeringsundersøkelse som spør bedriftene (som samlet dekker ca. 80 prosent av næringenes samlede investeringer) i petroleumsnæringen, industrien og i kraftforsyning om investeringene i egen bedrift, viser klar nedgang i 2021 for disse tre næringene.

Samlet vil jeg på bakgrunn av denne undersøkelsen anslå nedgangen i disse næringenes investeringer til i størrelsesorden tilsvarende 1-1,5 prosent av BNP Fastlands-Norge. Som årsgjennomsnitt indikerer undersøkelsen betydelig nedgang i industrien i 2020, mens det for kraftforsyning og petroleumsvirksomheten ligger an til om lag uendrede investeringsnivåer fra 2019.

Byggeareal

Igangsetting av boliger (målt i areal) falt svakt fra juni til juli. Gjennomsnittlig igangsetting så langt i år har vært vel 3 prosent lavere enn i fjor. Igangsettingen for øvrige bygg (næringsbygg og fritidsboliger) gikk markert ned i juli og ligger med det så langt i år i gjennomsnittet 4 prosent under fjoråret.

Dette kan sies å være bedre enn man kunne frykte, og spesielt gjelder det boligbyggingen. Julitallene fra NAV viser at arbeidsledigheten blant bygge og anleggsarbeidere ligger noe over gjennomsnittet for alle yrkesgrupper. Til tross for noen lyspunkt er det dermed klart at også byggenæringen er i en klar lavkonjunktur.

Rentestatistikk

Rentene husholdningene står overfor har falt markert siden februar. Nedgangen til juni for typiske boliglån var i gjennomsnitt på 1,1 prosentpoeng til knappe 2 prosent. Gjennomsnittlig innskuddsrente for husholdningene har falt med om lag det halve til vel 0,6 prosent. Fallet blir begrenset av at rentesatsen på mange innskudd har vært svært lave. 

Kronestyrking siden mars – konkurranseevneforbedringen reduseres

Krona har i det stille gradvis styrket seg gjennom sommeren og dette fortsatte fram til tirdag inneværende uke. I de tre siste dagene er litt av dette reversert, og fredag 21. august var den importveide kronekursen nær 4 prosent svakere enn ved inngangen til året. Sammenliknet med nivået 19. mars, hvor krona var på sitt svakeste, har krona styrket seg med nesten 15 prosent.

Dette er godt nytt for dem som har tenkt seg utenlands eller har gjeld i utenlandsk valuta, men for norske eksportvirksomheter har altså det aller meste av den gigantiske kostandsevneforbedringen fra siste årsskiftet blitt borte. I en tid der det skal forhandles om tiendelers lønnstillegg, har styrkingen av kronekursen i løpet av fem måneder isolert sett tilsvart en 15 prosent lønnsøkning med tanke på den kostnadsmessige konkurranseevnen.

Tidligere beregninger fra SSB viser at en sterkere krone samlet sette virker negativt på aktiviteten i norsk økonomi. Utviklingen siden midten av mars peker dermed isolert sett i retning av en klart svakere aktivitetsutvikling framover for norsk økonomi sett under ett.

Befolkningsøkning

Befolkningen økte med bare 2500 personer i 2. kvartal, og dermed var økningen fra samme kvartal året før nede i 0,5 prosent. Ikke overraskende var det et betydelig fall i innvandringen. Månedstall viser at innvandringen var spesielt lav i april, og at innvandringen deretter har økt.