Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU)

Arbeidsledigheten målt med Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) var svært stabil siste halvår, og utgjorde i gjennomsnitt 3,2 prosent av arbeidsstyrken i månedene mai til juli. Det er klart lavere enn rett før pandemien, og man må tilbake til 2008 for å finne lavere ledighet (bortsett fra at ledigheten var 0,1 prosentpoeng lavere i februar-april i år, men dette er en utvalgsundersøkelse og en forskjell på 0,1 prosentpoeng er ingen signifikant forskjell).

Målt i personer steg sysselsettingen målt ved 3 måneders gjennomsnitt klart fra slutten av fjoråret og fram til februar-april, og den har deretter vært uendret. Arbeidstilbudet har fulgt omtrent det samme mønsteret.

Varekonsum

Varehandelsindeksen falt i juli med 2,1 prosent. Varekonsumindeksen (VKI), som også omfatter bilkjøp og strømforbruk, falt med 2,7 prosent i juli og var 14 prosent lavere enn 12 måneder tidligere.
Sammenliknet med februar 2020 var bilkjøpene i juli litt lavere og strømforbruket (sesong justert!) litt høyere, mens kjøp av matvarer var på samme nivå. Konsumet av andre varer var klart høyere enn rett før pandemien slik at VKI samlet var 4 prosent høyere.

Gjeldsvekst

Den samlede innenlandske gjeldsveksten målt på 12-månedersbasis økte i juli som følge av en klar økning for bedriftene og kommunene, mens gjeldsveksten for husholdningene falt.

Bedriftene

Gjeldsveksten i bedriftene på 12-månedersbasis økte til 7,0 prosent i juli etter økning også i de to foregående månedene. Den langsiktige tendensen i bedriftene har vært økende fra et bunnpunkt høsten 2020 på litt over 3 prosent.

Kommunesektoren

Gjeldsveksten i kommunesektoren har på 12-månedersbasis falt i mer enn ett år, men økte fra 3,7 prosent i juni til 4,4 prosent i juli. Toppen i mars i fjor var på 8,5 prosent.

Husholdningene

Gjeldsveksten i husholdningene har stort sett falt, riktignok beskjedent, i snart ett år. I juli var veksten på 12-månedersbasis 4,4 prosent. Dette er klart lavere enn det gjeldsveksten i husholdningene har ligget på i en årrekke før pandemien.

Markeder

Oljeprisen økte klart midt i uka og er fredag ettermiddag 100 dollar per fat. I tråd med det har krona styrket seg noe, og var fredag nesten 2 prosent sterkere enn gjennomsnittet i fjor. Kroneverdien av oljefondet har gått ned gjennom uka og var fredag kveld 500 mrd. kroner lavere enn ved nyttår.