Oljeprisen har falt med 7 dollar per fat fra 30. juli og krona har i samme tidsrom svekket seg 2 prosent. Hovedindeksen ved Oslo børs har svingt med 4 prosent siste uke, og var torsdag 8. august 6 prosent lavere enn en måned tidligere. Verdens ledende børser har også svingt og falt minst like mye og bidratt til markerte bevegelser i verdien av oljefondet. Kronesvekkelsen har imidlertid dempet utslagene målt i norske kroner. Fredag formiddag var fondet med 9420 mrd. kroner kanskje «bare» 100 mrd. kroner lavere enn rekordnivået fra juli og 1,5 prosent over finansdepartementets anslag for kommende årsskifte.

Inflasjonen målt med konsumprisindeksen (KPI) holdt seg uendret fra juni til juli med 1,9 prosent. Dette representerer en markert nedgang fra slutten av fjoråret hvor inflasjonen var oppe i 3,5 prosent. Den underliggende inflasjonen, målt med 12-månedersveksten i KPI uten energivarer og justert for reelle avgiftsendringer (KPI-JAE), har holdt seg mye mer stabil og var i juli med 2,2 prosent 0,1 prosentpoeng lavere enn i juni og 0,1 prosentpoeng høyere enn i desember i fjor. Virkningen av den senere tids kronesvekkelse motvirkes av oljeprisfallet. Jeg tror fremdeles at KPI-veksten på årsbasis blir litt lavere enn de 2,4 prosentene som ble lagt til grunn i årets lønnsoppgjør, men er mer usikker enn for en måned siden.

Boligprisene (Eiendom Norge) falt 0,7 prosent i juli, etter en tilsvarende økning i juni. Nominelt lå prisene lå da 1,5 prosent over nivået i juli 2018, mens realboligprisnivået (hvor man ser boligprisene opp mot KPI) var om lag uendret. Sammenliknet med toppnivået tidlig i 2017, har realprisene falt 4-5 prosent. Boligmarkedet for landet som helhet fremstår fortsatt som i god balanse, og gir ikke signaler om vekst i boligbyggingen.

Produksjonsindeksen for industrien falt 1 prosent i juni, men produksjonen i 2. kvartal lå likevel 1,7 prosent høyere enn 1. kvartal. Den relativt kraftige underliggende industriveksten som startet sommeren i fjor ser dermed ut til å ha fortsatt så langt i år. Utviklingen drives av petroleumsrettet leverandørindustri, utenom den har industriproduksjonen vært nærmest helt stabil i snart halvannet år.