Konsumprisindeksen (KPI)

KPI var 3,0 prosent høyere i juli 2021 enn i juli 2020. 12-månedersveksten i den underliggende inflasjonen, målt med KPI uten energivarer og justert for avgiftsendringer (KPI-JAE), falt fra 1,4 til 1,1 prosent. Fallet i prisstigningstakten for norskproduserte varer og tjenester utenom energivarer som startet i november i fjor, fortsatte. Prisstigningen for tjenester har falt gjennom det siste året, mens prisstigningen for importerte varer i alt var uendret fra juni.

Elektrisitetsprisene (inkludert nettleie) økte fra juni til juli, mens de falt i tilsvarende tidsrom i fjor. Elektrisitetsprisene er med det over 80 prosent høyere enn i juli i fjor. Denne enormt høye prisstigningen er i like stor grad en følge av ekstremt lave priser i fjor, som svært høye priser i år. Realprisen på elektrisitet (elektrisitetsprisen delt på KPI i alt), var i juli 22 prosent høyere enn gjennomsnittet siste ti år. I juli i fjor var realprisen derimot 44 prosent lavere, enn det samme gjennomsnittet. Realprisen har kun vært høyere i fire måneder – høsten 2018 og vinteren 2019 – enn i juli 2021. Vi kan dermed slå fast at elektrisitetsprisen reelt sett er historisk høy, men så langt ikke rekordhøy. 

Den underliggende inflasjonen ligger nå an til å bli lavere enn lagt til grunn i prisprognosen fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). El-prisene er imidlertid mye høyere enn det fremtidsprisene i kraftmarkedet predikerte for noen måneder siden, og prisutsiktene for året som helhet har også økt gjennom de siste månedene.

Uendrede valutakurser ut året vil gi en kronekurs som er 4,5 prosent sterkere enn i 2020, 0,4 prosentpoeng svakere enn det TBU la til grunn i sin siste prognose. Det ser likevel ut til at den underliggende inflasjonen i 2021 blir klart svakere enn lagt til grunn av TBU. Samtidig ser det ut til at energiprisene vil øke vesentlig mer enn lagt til grunn. Samlet sett ser det for meg nå ut til at det mest sannsynlig er at KPI-veksten i år lander rett over TBU-anslagets 2,8 prosent – altså 2,9 prosent, og at det er litt mer sannsynlig at den blir litt høyere enn litt lavere.

Elektrisitetsprisene er en nøkkelfaktor for hva inflasjonen nå vil lande på. Mens valutakursen påvirker prisene husholdningene står overfor med en tidsforsinkelse, slår endringer i kraftprisene i stor grad rett ut i prisene husholdningene møter, ettersom et klart flertall har prisavtaler knyttet til spotprisen. En våt, vindfull og mild høst og tidligvinter vil kunne senke prisene klart, mens om vi får en kald, tørr og vindstille slutt på året kan prisene bli høyere.       

Produksjonsindekser

Industriproduksjonen gikk opp 0,7 prosent fra mai til juni, og var da på samme nivå som i begynnelsen av 2020 før korona, men litt lavere enn toppen i mars i år. Et markert fall i april bidro til at industriproduksjonen falt med 1,4 prosent fra 1. til 2. kvartal.

Utviklingen i juni er ganske lik for leverandørindustrien og resten av industrien, men produksjonen i   leverandørindustrien lå hele 9 prosent under nivået fra rett før korona. Øvrig industri lå klart over produksjonsnivået fra starten av 2020.

Industriproduksjonen i euro-området var i mai fremdeles klart lavere enn tidligere topp-noteringer og situasjonen i begynnelsen av 2020.

Produksjonsindeksen for bygg og anlegg økte 0,5 prosent i 2. kvartal, og var da 3,2 prosent høyere enn i siste kvartal som var upåvirket av korona - 4. kvartal 2019.

Renter

Flytende renter gikk marginalt ned i juni. Gjennomsnittlig flytende boliglånsrenter på utestående lån var 1,78 prosent, mens nye lån lå på 1,74. Husholdningenes innskuddsrente lå i juni på 0,30 prosent i gjennomsnitt.

Markeder

Oljeprisen har sving mellom 68 og 72 dollar per fat siste uke, og var fredag ettermiddag 71 dollar. Oljefondet har igjen vært innom rekordhøye nivåer - nå rundt 12.300 mrd. kroner, men ligger fredag ettermiddag 150 mrd. kroner lavere. Krona svekket seg noe mandag, men har deretter styrket seg. Fredag var krona importveid 0,5 prosent sterkere enn forrige fredag, 3,3 prosent sterkere enn gjennomsnittet i 2020.