NAV-ledighet

Ved utgangen av juli utgjorde de registrerte helt arbeidsledige hos NAV 4,9 prosent av arbeidsstyrken, en økning 0,1 prosentpoeng fra juni, og nivået er litt over det dobbelte av juli i fjor. Antall delvis ledige har imidlertid falt klart slik at summen av helt og delvis arbeidsledige, samt arbeidssøkere på tiltak, falt med 1,5 prosentpoeng av arbeidsstyrken til 8,2 prosent. Ledigheten er klart høyest i Oslo. Viken og Vestfold og Telemark ligger også over landsgjennomsnittet, mens Rogaland ligger på landsgjennomsnittet. Ledigheten er lavest i Trøndelag og videre nordover samt i Innlandet. 

Varekonsum

Varekonsumet (varekonsumindeksen - VKI) økte med hele 5,3 prosent i juni, til et nytt toppnivå – langt over tidligere topper. I juni trakk bilkjøpene kraftig opp, mens elektrisitet trakk ned. I første halvår sett under ett, har disse to komponentene trukket klart ned. Gjennomsnittet for første halvår for varekonsumet i alt er så vidt over gjennomsnittet for 2019. Detaljomsetningsindeksen (DOI), som ikke inneholder bilkjøp og strømforbruk, økte med 5,7 prosent i juni og har økt med nær 14 prosent siden mars. I årets første halvår var DOI mer enn 4 prosent høyere enn gjennomsnittet i fjor.

Økningen i varekonsumet har vært eksepsjonell høy etter nedgangen i mars, og mye kraftigere enn etter nedgangen i forbindelse med finanskrisen. Dette har blant annet sammenheng med at nordmenns konsum i utlandet og kjøp av tjenester har vært svært beskjedent på grunn av koronasituasjonen. Disse tallene trenger med andre ord slett ikke peke i retning av at privat konsum i alt hverken kommer til å øke mye eller øke i det hele tatt. Men det er likevel et litt optimistisk tegn, og svært ulik utviklingen for eurosonen – hvor nedgangen i DOI i mars var veldig mye kraftigere enn i Norge, og til tross for kraftig vekst i mai var nivået langt under gjennomsnittsnivået i 2019. 

Boligpriser

Boligprisene økte med 0,9 prosent fra juni til juli og er med det 5 prosent høyere enn ett år tidligere. Utviklingen var svak i det sentrale Østlandet og i Bergen, og det var dermed en tendens til litt likere geografisk utvikling i ett litt lengere tidsperspektiv. 

Gjeldsvekst

Gjeldsveksten på 12-månedersbasis var uendret for husholdningene i juni, men falt for bedriftene (ikke-finansielle foretak). Utviklingen for husholdningene er konsistent med rekordlave renter og økning i boligprisene, mens konjunkturnedgang og svake framtidsutsikter er noe av bakgrunnen for bedriftsutviklingen. I kommunesektoren økte gjeldsveksten til 8,1 prosent, den høyeste veksten på fem år og litt høyere enn veksten i perioden fra inngangen til 2019.

Industriproduksjon

Industriproduksjonen økte marginalt fra mai til juni, men var fremdeles på et meget lavt nivå vel 7 prosent lavere enn nivået i februar. Industriproduksjonen i 2. kvartal var 5,6 prosent laver enn i 1. kvartal. Det er store forskjeller i utviklingen mellom industrinæringene. Bygging av skip og oljeplattformer bidro klart mest til nedgangen med et fall på 26 prosent, mens det var en liten økning i næringsmiddelindustrien.

Igangsetting av bygg – kvartalstall

Antall igangsatte boligbygg i første halvår ligger 5 prosent under gjennomsnittsnivået i fjor, mens tilsvarende for andre bygg (næringsbygg og hytter ligger knappe 3 prosent under. Disse tallene er konsistente med tidligere månedstall, så «konklusjonen» om at dette peker mot at utviklingen i byggenæringen kan bli bedre enn fryktet, står fast. Som tidligere påpekt kan slike tall overvurdere utviklingen i nedgangstider ettersom SSB teller tillatelser og ikke faktiske igangsettelser. Ikke alle tillatelser blir benyttet og de kan også komme til å bli benyttet med et betydelig tidsetterslep.