Byggeareal

Igangsettingen av boliger økte i desember etter en litt større nedgang i november. Økningen endrer ikke bildet om en underliggende tendens til moderat nedgang. Igangsettingen var 5 prosent lavere i 2022 enn i 2021. Det ligger dermed an til en svak utvikling i boliginvesteringene (byggingen) i starten av 2023.

Igangsettingen av andre bygg (næringsbygg og hytter) gikk klart ned i desember, etter en liknende nedgang i november. Det er store svingninger i denne igangsettingen, hvilket gjør det vanskelig å si noe om den litt mer langsiktige tendensen nå. Igangsettingen i 2022 var 5 prosent høyere enn i 2021. Det må betraktes som et positivt tegn for investeringsutviklingen i fastlandsnæringene i 2023.

Skatteinngang og kommuneøkonomi

Inntektene fra petroleumsskattene økte fra 86 mrd. kroner i 2022, til 714 mrd. kroner i 2022. For samlet skatteinngang utenom petroleumsskatt var økningen 141 mrd. kroner eller 16 prosent, men den samlede skatteinngangen økte med 769 mrd. kroner eller 80 prosent.

For kommunesektoren økte skatteinntektene i fjor med 29 mrd. kroner fra året før. Det er 38,5 mrd. kroner mer enn anslått i Nasjonalbudsjettet for 2022, men også 11,5 mrd. kroner mer enn anslaget i høstens Nasjonalbudsjett for 2023. I RNB for 2022 ble 14 mrd. kroner trukket inn, men kommunesektoren fikk midlertidig beholde 1,9 mrd. kroner av disse.

Bedringen i kommuneøkonomien i 2022 reduseres imidlertid betydelig av at kostnadsnivået kommunesektoren har stått overfor i 2022 er blitt veldig mye høyere enn lagt til grunn, men her er ikke tallene klare.     

Konjunkturbarometer

Ifølge det siste konjunkturbarometeret til SSB er norske industriledere gjennomgående pessimistiske for fremtiden, litt mer pessimistiske enn i forrige kvartal. Tilgang på arbeidskraft er fremdeles en begrensende faktor, men gjelder færre enn ved forrige rapport. Etterspørsel og konkurranseevne er en mye større begrensende faktor som har økt gradvis etter 1. kvartal i fjor. Kapasitetsutnyttelsen har gått ned og lå i 4. kvartal i fjor på gjennomsnittet siden 1990, men er fremdeles litt høyere enn gjennomsnittet etter oljenedturen i 2014 og pandemistarten i 2020.

På spørsmål om hva som begrenser investeringene svarer 20 prosent av industrilederne forventet etterspørsel, mens det  for 12 prosent er prisene på investeringsvarer. Tilgang til kreditt virker begrensende for 6 prosent, mens det er finansieringskostnadene for 7 prosent. For 6 prosent er det allerede ledig kapasitet som begrenser, mens offentlige krav og tilgang på offentlige tilskudd hver er begrensende for 3-4 prosent. 35 prosent mener det ikke er noen spesielle faktorer. I løpet av det siste halvåret har den største økningen i begrensende faktorer vært forventet utvikling i etterspørselen, mens investeringsprisene har hatt det største fallet som begrensende faktor.

Rentemøte

Som ventet ble det ingen endring i styringsrenta på torsdagens rentemøte, samtidig med at antydning om en økning på 0,25 prosentpoeng på neste møte i mars ble opprettholdt.

Markeder

Fram til fredag formiddag var markedsbevegelsene gjennom uka gjennomgående moderate. Oljeprisen var marginalt høyere enn for en uke siden med 86 dollar per fat. Importveid var krona torsdag ettermiddag marginalt svakere enn fredag i uke 2. Kroneverdien av oljefondet har falt litt tilbake og var fredag formiddag «bare» 50 mrd. kroner høyere enn anslaget for siste årsskifte i Nasjonalbudsjettet for 2023.