NAV

Antall helt ledige og antall arbeidssøkere på tiltak har økt svakt siste uke. Antall delvis ledige har økt noe mer, og til sammen utgjør de 197.200 personer eller 7,0 prosent av arbeidsstyrken.

Siden (midt i) desember har antall helt arbeidsledige økt med 15 prosent, mens antall delvis ledige har falt med 16 prosent og arbeidssøkere på tiltak har falt med 5 prosent. Summen av de tre gruppene ledige er økt med 2 prosent. Det er vanlig at arbeidsledigheten stiger fra desember til januar og den samlede arbeidsledigheten har dermed neppe økt underliggende sett. Det er derimot trolig antall helt ledige som jo også er den gruppen man normalt fokuserer på.

Igangsetting av byggeareal

Etter et meget stort fall i igangsettingen av næringsbygg m.m. i november, kom det en stor økning i desember. Utviklingen i 2020 er preget av store svingninger rundt et relativt stabilt trendnivå, men det har vært en tendens til fall gjennom andre halvår. Gjennom andre halvdel av 2019 var det også en tendens til nedgang og som årsgjennomsnitt falt igangsettingen med nær 6 prosent i 2020. Det er dermed fortsatt ingen tegn i igangsettingstallene som peker mot økte investeringer i fastlandsnæringer i 2021.

Igangsettingen av boligbygg økte også markert i desember. Også her er det store svingninger, men nedgang i den underliggende utviklingen gjennom 2019 har snudd til oppgang gjennom 2020. Dette må blant annet ses på bakgrunn av den klare boligprisveksten etter april i fjor.

Konjunkturbarometeret

I SSBs undersøkelse spørres norske industriledere blant annet om utsiktene for kommende kvartal. Svarene kan oppsummeres som svakt positive, altså en liten bedring fra 4. kvartal. Kapasitetsutnyttelsen i 4. kvartal lå nær 3 prosent lavere enn gjennomsnittet siste 30 år. På det laveste i 2. kvartal i fjor lå kapasitetsutnyttelsen 4,5 prosent under det gjennomsnittet. 

Skatt

Den samlede innbetalingen av skatt gikk ned med vel 9 prosent i 2020. Utviklingen var dominert av at petroleumsskatten gikk ned med nærmere 79 prosent. Skatteinngangen i kommuneforvaltningen gikk ned 1 prosent. Skatteinngangen var høyere enn anslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2020, men mindre enn det som ble anslått i nasjonalbudsjettet for 2021. Isolert sett trekker dette i retning av at mindreinntektene arbeidsgruppen som vurderer de økonomiske konsekvensene av pandemien, la til grunn i sin første delrapport, er for lave.

Rentemøte

Styringsrenta på rekordlave 0 prosent ble ikke endret på torsdagens rentemøte. Det ble ikke gitt nye signaler med hensyn til når rentene vil begynne å settes opp. Norges Bank vil vente til «at det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres». Norsk økonomi har uten tvil blitt mer normal etter april i fjor, så nøyaktig hva som menes med dette er ikke klart. I de siste prognosene til Norges Bank kom den første renteøkningen i første halvår 2022. Mange analytikere tror den vil komme før.   

Markeder

Krona svekket seg også i starten av denne uka med nær 1 prosent. Etter noen mindre daglige bevegelser, var den importveide kronekursen fredag ettermiddag nøyaktig på samme nivå som en uke tidligere. Oljeprisen har heller ikke beveget seg mye og er i skrivende stund 55,5 dollar per fat. Kronesvekkelse i starten av uka bidro til at oljefondet mandag morgen var innom nye rekordnivåer på over 11.100 mrd. kroner. Fredag ettermiddag var verdien redusert til 11.035 mrd. kroner, likevel neste 500 mrd. kroner over Nasjonalbudsjettets anslag for kommende årsskifte.