Arbeidsledigheten (AKU) for 2. kvartal var 3,4 prosent, ned fra 3,8 prosent i 1. kvartal, men 0,1 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet av månedene mars-mai. Nedgangen kom som følge av lavere arbeidsstyrke og ikke av økt sysselsetting. AKU-tallene viser tilnærmet ingen endring i sysselsettingen etter 4. kvartal i fjor, og støtter dermed ikke opp under inntrykket av en klar konjunkturoppgang gjennom første halvår fra blant annet nasjonalregnskapet.

Igangsettingen av bolig- og næringsbygg (m2) hopper mye opp og ned, og begge falt klart i juni. Det ser likevel ut til at begge er inne i en periode med noe underliggende vekst. Investeringene i boliger og bedriftenes investeringer i bygninger ligger dermed fremdeles an til å øke noe framover.

SSBs 2.-kvartals-konjunkturbarometer for industrien viser at næringens ledere fremdeles er optimistiske med hensyn til fremtiden. Arbeidskraften er en økende begrensende faktor for produksjonen. 9 prosent av industribedriftene melder om at det er tilgangen på arbeidskraft som nå begrenser. Det er litt høyere enn tidligere toppnivå etter finanskrisen, men bare halvparten av nivået de to siste årene før finanskrisen.