Konsumprisindeksen (KPI)

12-månedersveksten i KPI var hele 6,3 prosent i juni, opp fra 5,7 prosent i mai. Den underliggende prisveksten økte i juni og 12-måndersveksten i konsumprisindeksen uten energivarer og justert for reelle avgiftsendringer (KPI-JAE) var 3,6 prosent. Spotprisen på kraft falt i alle områder utenom i sør-vest (Kristiansand).

Prisveksten i sør-vest var imidlertid så høy at de høye gjennomsnittsprisene på elektrisitetsprisene (slik de måles i KPI) for landet som helhet økte derfor enda litt fra mai til juni i år, mens de i samme periode i fjor var uendret. Hoveddriveren for den økte prisstigningen i alt (KPI) var imidlertid en kraftig økning i drivstoffprisene. Gruppen drivstoff og smøremidler gikk nemlig opp med hele 12,5 prosent fra mai til juni, mens de økte ubetydelig i samme tidsrom i fjor.

Prisveksten på jordbruksvarer, både norske og importerte, økte markert i juni. Andre norskproduserte varer også utenom energi samt tjenester utenom husleieviste også en nokså klar økning i prisstigningen. Prisstigningen for importvarer utenom jordbruksvarer falt litt, mens prisstigningen for husleier forble uendret. Det har nå vært en markert økende tendens til høyere prisvekst gjennom første halvår for alle hovedgrupper utenom for husleier, også når man ser bort fra energivarer og justerer for avgiftsendringer.

Byggeareal

Igangsettingen av boliger gikk klart ned i juni, til et nivå nesten 5 prosent lavere enn gjennomsnittet i fjor. Det er store månedsvise svingninger i disse tallene, men det kan se ut som om det er en tendens til nedgang, noe som ikke er overraskende med tanke på renteøkning, svært høye byggekostnader og mangel på arbeidskraft.

Igangsettingen av andre bygg (næringsbygg og hytter) har økt tre måneder på rad. Igangsettingen var veldig høy på slutten av fjoråret og i starten av 2022. Den mellomlangsiktige tendensen ser derfor likevel fremdeles ut til å være fallende. Nivået i juni var 3 prosent lavere enn gjennomsnittet i 2021. Uendret igangsetting fra juni vil medføre et moderat fall i 2022. Dette indikerer en svak investeringsutvikling for bygninger i fastlandsnæringene i 2022.

Konjunkturbarometeret fra SSB

De fleste industriledere er fortsatt optimistiske med hensyn til den kortsiktige utviklingen i egen virksomhet, men andelen positive er lavere enn for ett kvartal siden og har falt gjennom det siste året. Det rapporteres om fortsatte problemer knyttet til ressursknapphet og høye priser på innsatsfaktorer. Tilgangen på råstoff/elektrisk kraft, begrenser mer enn tilgangen på arbeidskraft. Tilgangen på arbeidskraft som begrensende faktor fortsatte imidlertid å øke i 2. kvartal i år.

Det er sjuende kvartal på rad at den øker, mens veksten i råstofftilgangsutfordringene flatet ut. Kapasitetsutnyttelsen gikk litt ned, men er fremdeles høyere enn gjennomsnittet fra 1990 til nå.

Styringsrenter

Styringsrentene i euro-området og i Danmark ble satt opp med 0,5 prosentpoeng den siste uka. Den økonomiske utviklingen i store deler av OECD-området er nokså lik, med høy inflasjon og relativ lav arbeidsledighet. Samtidig er det mange som frykter at økonomien snart kan gå i en markert nedgangskonjunktur eller resesjon. Mange definerer en resesjon som en periode hvor BNP faller to kvartaler på rad. 

Markeder

Oljeprisen har holdt seg relativt stabil siste to uker mens krona har styrket seg litt. Kroneverdien av oljefondet var lørdag morgen litt under 12.000 milliarder kroner - 350 milliarder kroner lavere enn ved siste årsskifte.