Fastlands-BNP økte i mai

Fastlands-BNP økte 0,5 prosent i mai, etter en like sterk nedgang i april. Tallene for aktiviteten i fastlandsøkonomien er revidert opp for årets fire første måneder, men BNP-nivået i mai var likevel bare 0,5 prosent høyere enn i september i fjor. Det tilsvarer en årlig vekstrate på bare 0,7 prosent.

Den gjennomsnittlige årlige veksten i fastlands-BNP fra rett før pandemien i februar 2020 var 1,4 prosent. SSB og Finansdepartementet har lenge regnet 1,75 prosent som den langsiktige veksten i norsk økonomi. Målt med BNP var dermed konjunktursituasjonen i mai i år fortsatt svakere enn rett før pandemien.

Privat konsum økte 1,5 prosent i mai etter en tilsvarende nedgang i april. Den gjennomsnittlige årlige veksten fra rett før pandemien i februar 2020 var beskjedne 0,7 prosent. Offentlig konsum økte derimot med 0,5 prosent i april og 0,6 prosent i mai og har med det vokst med 2,0 prosent som årlig gjennomsnitt siden februar 2020.   

Oljeinvesteringene økte litt i mai, etter en markert nedgang i april. Nivået på oljeinvesteringene er betydelig lavere enn rett før pandemien og må ta seg klart opp framover for at de i år skal øke i tråd med prognosemakernes forventninger. Infomasjonsgrunnlaget for månedstallene er imidlertid tynt – og svingningene kan være store, så det er slett ikke umulig at forventningene likevel slår til.

Investeringene i fastlandsnæringene falt både i april og mai med vel 2 prosent. Dette fallet har imidlertid kommet etter en klar økning gjennom 2022 og fram til mars i år. Investeringene er dermed på et historisk høyt nivå – målt i forhold til fastlands-BNP. Boliginvesteringene har stort sett gått ned gjennom de to siste årene. I både mai og april har de falt markert. Investeringsnivået er nesten 13 prosent lavere enn rett før pandemien.

Offentlige investeringer var relativt stabile gjennom store deler av fjoråret og i årets fire første måneder, men økte kraftig i mai. Det er relativt normalt med store økninger i enkeltmåneder som reverseres måneden etter. Dette kan dreie seg om enkeltleveranser av for eksempel av tungt materiell til forsvaret. Det er dermed ikke grunn til å snakke om noe omslag til vekst av betydning.

Det har vært store svingninger i eksporten av tradisjonelle varer så langt i år. I mai gikk de opp med moderate 1,3 prosent. Det har vært en tendens til økning gjennom fjoråret og uendret eksport ut året vil gi en klar vekst i årsgjennomsnittet.  

Industriproduksjonen øker

Industriproduksjonen økte med 1,4 prosent i mai, og produksjonsnivået var med det tilnærmet det samme som rett før pandemien. Produksjonen økte markert i leverandørindustrien, mens produksjonen i den øvrige industrien samlet gikk mer beskjedent opp.  

Pessimismen øker blant NHOs medlemmer

NHOs siste medlemsundersøkelse viser økende pessimisme. Rundt månedsskifte juni-juli var det tre ganger så mange pessimister som optimister med hensyn til utviklingen i markedssituasjonen neste seks måneder. Flertallet pessimister var større enn i de fire foregående månedene, men klart færre enn vinteren 2022-23.

Stabil krone siste uke

Oljeprisen økte 3 dollar gjennom uka og var fredag ettermiddag 77 dollar per fat. Importveid kronekurs har holdt seg nær uendret gjennom uka, mens kroneverdien av fondet har falt 300 mrd. kroner til 15.000 mrd. kroner. Det er 2.600 mrd. kroner mer enn ved nyttår.