Varekonsumet økte i mai, men mindre enn fallet i april

Varekonsumindeksen (VKI) økte 2,8 prosent i mai etter et litt større fall i april. Bilkjøpene økte med nær 7 prosent og bidro dermed klart til veksten, men det var vekst også i annet konsum. Varekonsumet i mai var 3,9 prosent høyere enn rett før pandemien. Det innebærer en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,2 prosent, som er lavere enn den langsiktige veksten i økonomien. Uendret varekonsum ut året vil gi en vekst i årsgjennomsnittet fra 2022 til 2023 på nær 5 prosent.

Varehandelsindeksen (VHI) utenom strøm og bilkjøp, økte med 1,2 prosent i mai. Denne delen av varehandelen var da marginalt lavere enn rett før pandemien. Til forskjell fra VKI omfatter VHI også kjøp fra andre grupper enn husholdninger.

Klar renteøkning i april bare for nye boliglån

Gjennomsnittlig flytende rente på utestående boliglån økte med 0,2 prosentpoeng gjennom mai og kom da opp i 4,5 prosent. Gjennomsnittsrenta på utestående boliglån har økt med 2,7 prosentpoeng fra bunnen på sensommeren i 2021 til april i år.

Styringsrenta var 0 fra 7. mai 2020 til 22. september 2021, og har deretter økt – nå sist til 3,75 prosent i slutten av juni. Norges Bank regner med at styringsrenta skal økes med ytterligere 0,5 prosentpoeng i løpet av året. Det er seks ukers varslingsplikt ved renteøkninger så det ligger dermed an til at boligrentene vil øke med ytterligere minst 1,0 prosentpoeng. Trolig mer for det tar gjerne litt tid før en økning i styringsrenta har slått fullt ut for eksisterende boliglån. Med utgangspunkt i det laveste gjennomsnittlige rentenivået på utestående boliglån med flytende rente under pandemien og de faktiske og varslede økningene i styringsrenta, kan denne boliglånsrenta anslås å komme opp i om lag 6 prosent. Norges Bank har anslått at «boliglånsrenta» kommer opp i 5,4 prosent i 2024, men de tar da utgangspunkt i lån med både fast og flytende renter, og fastrentelån må antas å ville trekke dette gjennomsnittet noe ned.

Innskuddsrenta økte i gjennomsnitt med 0,1 prosentpoeng gjennom mai og kom da opp i 1,9 prosent.

Store kronebevegelser

Oljeprisen var ganske stabil denne uka og var fredag kveld 74 dollar per fat. Krona styrket seg markert på mandag og enda litt mer gjennom uka. Importveid styrket den seg 1,8 prosent gjennom uka, men er fremdeles så mye som 10 prosent svakere enn gjennomsnittet i 2022. Kroneverdien av fondet er om lag uendre fra uka før med 15.300 mrd. kroner.