AKU

Ifølge arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) utgjorde de arbeidsledige 5,2 prosent av arbeidsstyrken i mai. Dette tallet inkluderer ikke de som har blitt permitterte i forbindelse med korona-pandemien, ettersom de regnes som sysselsatte de tre første månedene. Gjennomsnittet for månedene mars til mai var 4,2 prosent og det er slike tre måneders gjennomsnitt SSB normalt publiser alle «AKU-månedstall» (pga. usikkerheten som ligger i at dette er en utvalgsstatistikk). Dette tilsvarer en økning på 12.000 personer fra forrige tremånedersperiode, mens sysselsettingen i perioden falt med hele 34.000. I følge AKU har økningen i arbeidsledighet med andre ord blitt kraftig dempet av at svært mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.

NAV-ledighet

16. juni utgjorde de registrerte helt arbeidsledige hos NAV, 5,1 prosent av arbeidsstyrken, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige uke, samme nedgang som uka før. Dette er under halvparten av nivået ved utgangen av mars. Helt ledige som ikke er permittert utgjorde 3 prosent at arbeidsstyrken som er vel 40 prosent mer enn andelen helt ledige i juni i fjor. Geografisk og yrkesmessig er hovedbildet og utviklingstrekkene som i de foregående ukene.

Antall delvis ledige fortsetter også å falle. Helt og delvis arbeidsledige samt personer på tiltak utgjorde 10,2 prosent.

Varekonsum

Varekonsumet (varekonsumindeksen - VKI) økte med hele 4,5 prosent i mai, til det høyeste nivå noensinne. Gjennomsnittet for årets fem første måneder er likevel 1 prosent lavere enn gjennomsnittet i 2019. Det kan i stor grad tilbakeføres til at det har vært mindre bilkjøp og strømforbruk enn i fjor. Detaljomsetningsindeksen (DOI), som blant annet ikke inneholder bilkjøp og strømforbruk, økte med 2,8 prosent i mai etter en økning på hele 4,8 prosent i april. Også dette nivået var rekordhøyt. I årets fem første måneder var DOI mer enn 2 prosent høyere enn gjennomsnittet i fjor.

Igangsetting

Igangsetting av både boliger og næringsbygg (målt i areal) økte markert fra april til mai. Igangsettingen av boligbygg var i mai 1 prosent lavere enn gjennomsnittet i fjor, mens det for øvrige bygg var en økning på vel 3 prosent. Dette må ses på bakgrunn av svakt apriltall, men kan bære bud om at utviklingen i byggenæringen kan bli bedre enn fryktet. Jeg må imidlertid minne om at disse tallene fort kan overvurdere utviklingen i nedgangstider ettersom SSB teller tillatelser og ikke faktiske igangsettelser. Ikke alle tillatelser blir benyttet og de kan også komme til å bli benyttet med et betydelig tidsetterslep.

IMF

De siste prognosene for verdensøkonomien fra IMF, er vesentlig svakere enn de forrige fra april. Globalt BNP ventes å falle med 4,9 prosent i 2020, ned 1,9 prosentpoeng fra sist. Veksten i alle hovedområder er justert ned. Nå ventes en nedgang i euro-sonen og Storbritannia på vel 10 prosent, mens nedgangen i USA anslås til 8 prosent. De har ikke oppgitt oppdaterte anslag for Norge. IMF venter fremdeles en markert gjeninnhenting i 2021, men mindre enn sist. Globalt BNP ventes å stige med 5,4 prosent, mens veksten i euro-sonen og Storbritannia anslås til rundt 6 prosent og 4,5 prosent for USA.

Kronekurs, oljepris og oljefond

I de siste to ukene har markedsbevegelsene vært moderate. Oljeprisen beveger seg rundt 40 dollar per fat, mens den importveide kronekursen har vært rundt 7 prosent svakere enn ved inngangen til 2020. Fredag morgen var verdien av oljefondet 10.430 mrd. kroner, og med det 170 mrd. kroner men enn anslaget i RNB for inngangen til neste år.