Arbeidsledige – NAV

Arbeidsledigheten gikk ned siste uke (ikke sesongjustert), men litt mindre enn i de foregående ukene. Sesongjusterte tall fra utgangen av månedene viser nå at arbeidsledigheten – de helt ledige – lå stabilt på 4,0 prosent fra januar til april, før den gikk ned med 0,5 prosentpoeng de neste to månedene. Ledighetsraten i slutten av juni er altså 3,0 prosent. Når helt ledige på tiltak legges til, har det derimot vært en tendens til moderat nedgang i de siste syv måneder – fra 4,6 prosent i november i fjor til 3,6 prosent i juni.

Antall delvis ledige var i en lokal bunn i januar, med 2,2 prosent, og ligger nå på 2,3 prosent. I de 10 siste årene før pandemien lå denne andelen nær 1,0 prosent. Summen av de tre ledighetskomponentene – «arbeidssøkere» – var 6,0 prosent i juni. Det er 70 prosent høyere enn rett før pandemien.

I aldersgruppene NAV opererer med er andelen helt ledige (ujustert) høyest for gruppen 30-39 år med 3,9 prosent. Den laveste andelen helt ledige er i aldersgruppen 50-59 år med 2,0 prosent. Andelen helt ledige er klar høyere for de i gruppen 20-39 år, enn i øvrige aldersgrupper.

Geografisk er ledigheten (ujustert) fremdeles klart høyst i Oslo, med 4,0 prosent, med Viken og Vestfold og Telemark på de øvrige som ligger over landsgjennomsnittet på 2,9 prosent. Innlandet og fylkene fra Trøndelag og nordover ligger klart lavest, med ledighetsrater fra 1,9 til 2,2 prosent.

Etter yrke er ledigheten fremdeles klart høyes i Reiseliv og transport med 6,8 prosent. Ledighet i Serviceyrker, Industriarbeid, Bygg og anlegg, kontorarbeid, Butikk -og salgsarbeid samt Ledere, ligger alle i området 3,3 – 3,7 prosent og med det klart over landsgjennomsnittet.  

Varekonsum

Det var høy vekst i husholdningenes varekonsum i mai. Før denne økningen lå konsumet ganske stabilt på et historisk høyt nivå, men klart under toppene i 2020. Uendret nivå ut året vil gi en årsvekst på 3 prosent for varehandelsindeksen og 5 prosent for varekonsumindeksen som også innbefatter biler og strøm. Når smittevernsrestriksjonene reduseres er det grunn til å tro at varekonsumet vil falle, mens tjenestekonsumet stiger.

Gjeldsvekst

Gjeldsveksten på 12-månedersbasis økte fra april til mai i husholdningene og i kommunene, og var uendret for bedriftene.

I kommunesektoren økte gjeldsveksten på 12-månedersbasis fra 7,8 prosent i april til 8,3 prosent i mai. Det ligger an til at gjeldsveksten som årsgjennomsnitt blir relativt høy i 2021 og høyere enn i 2020.

Gjeldsveksten i husholdningene økte litt i mai til 5,1 prosent, og fortsatte med det en svak tendens til økt 12-månedersvekst etter juni 2020. Sesongjusterte tall viser imidlertid en meget stabil vekst gjennom årets første fem måneder. I et historisk perspektiv er gjeldsvekst i husholdningene lav.

Den uendrede gjeldsveksten I bedriftene (på 12-månedersbasis), kom til tross for at gjeldsveksten økte markert mellom de samme månedene i fjor. Sesongjusterte tall indikerer at det har vært en underliggende vekst i opplåning etter september i fjor. Gjeldsveksten er i et historisk perspektiv relativt lav.

Renter

Gjennomsnittlig flytende boliglånsrenter på utestående lån gikk marginalt ned i mai, til 1,85 prosent. Husholdningenes innskuddsrente gikk ned tilsvarende til 0,32 prosent. Nye fastrenteboliglån gikk i gjennomsnitt opp med 0,05 prosentpoeng til 2,34 prosent.

Markeder

Oljeprisen har holdt seg på 76 dollar per fat denne uka. Godt hjulpet av svakere krone har oljefondet igjen satt nye rekorder med over 11.750 mrd. kroner på det høyeste. Krona har stort sett svekket seg noe gjennom siste uke og var importveid fredag ettermiddag 4 prosent svakere enn da den var på sitt sterkeste i slutten av april, 4,6 prosent sterkere enn årsgjennomsnittet for 2020.