NAV-ledighet

16. juni utgjorde de registrerte helt arbeidsledige hos NAV 5,4 prosent av arbeidsstyrken, noe som innebærer en halvering av nivået ved utgangen av mars. Ledigheten går ned i alle yrker som har høy ledighet og mest i reiseliv og transport hvor ledigheten var, og fremdeles er, høyest. Antallet ledige innen bygg og anlegg og industriarbeid ligger fremdeles begge noe over gjennomsnittet.

46 prosent av de helt ledige er permitterte. Helt ledige som ikke er permitterte utgjorde 3 prosent av arbeidsstyrken og det er vel 40 prosent mer enn andelen helt ledige i juni i fjor. Antall delvis ledige falt også i denne uka, for tredje uke på rad til 5,0 prosent av arbeidsstyrken. Helt og delvis arbeidsledige, samt personer på tiltak, utgjorde 10,8 prosent. 6,1 prosentpoeng av disse er permitterte.

Norges Banks prognose

Norges Banks siste prognose var klart mindre pessimistisk enn den forrige. BNP Fastlands-Norge ventes nå å falle med «bare» 3,5 prosent i 2020, mens den registrerte arbeidsledigheten ventes å bli 5,0 prosent som årsgjennomsnitt. Alle hovedelementer på etterspørselssiden er justert opp fra forrige prognose i 2020, og utenom fastlandseksporten er vekstanslagene også økt i 2021. De tror nå at de kommer til å øke styringsrenta «så tidlig som» i slutten av 2022.

Sysselsettingsnedgangen i 2020 anslås til 1,8 prosent. Det er fremdeles klart mer enn anslaget fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) på 1,0 prosent. Også lønnsvekstanslaget på 1,9 prosent (1,5 prosent i RNB) og prisvekstanslaget 1,6 prosent (1,2 prosent i RNB) er høyere enn tilsvarende anslag i RNB. Dette er alle forhold som peker i retning av at RNB undervurderer skattetapet i kommunesektoren og overvurderer besparelsene i form av lav lønns- og prisvekst. 

I 2021 anslås lønnsveksten nå til 2,0 prosent, mens prisvekstanslaget er 3,3 prosent. I 2022 og 2023 regner de med en positiv reallønnsvekst. Mot slutten av 2023 er produksjonsgapet lukket, altså at kapasitetsutnyttelsen er om lag normal.