Inflasjonen i mai var klart lavere enn mange hadde trodd. 12-månedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) gikk fra 2,9 prosent i april til 2,5 prosent i mai, mens den underliggende inflasjonen, som ser bort fra energivarer og reelle avgiftsendringer, (KPI-JAE) gikk ned fra 2,6 til 2,3 prosent.

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) har anslått KPI-veksten i 2019 til 2,4 prosent. Prognosen ser ut til å treffe veldig godt for årets to første kvartaler. De tre viktige forutsetningene om kronekursen, elektrisitets- og oljepris, ser nå imidlertid alle ut til å gi litt mindre prisimpulser enn det som ble lagt til grunn. Det kan dermed ligge an til at inflasjonen kan komme litt under 2,4 prosent og at reallønnsveksten dermed også kan bli litt høyere enn lagt til grunn i årets lønnsoppgjør. 

Norges Banks regionale nettverk peker mot at aktivitetsveksten i fastlandsøkonomien tar seg videre litt opp på bred front kommende halvår. Dette gjelder alle regioner utenom region Nord. Kapasitetsutnyttelsen oppleves å være litt høyere enn gjennomsnittlig, mens knappheten på arbeidskraft nå har kommet opp på et gjennomsnittlig (normalt) nivå. Kapasitetsutnyttelsen er høyest i region Øst og lavest i Sør og Nord. Veksten i sysselsettingen neste tre måneder ventes å fortsette i samme takt som siste halvannet år. Lønnsveksten ventes å bli 3,2 prosent i år, det samme som «resultatet» i frontfagsoppgjøret.