Investeringene er en viktig faktor bak aktivitetsutviklingen i økonomien. SSBs investeringsundersøkelse tyder på betydelig vekst i oljeinvesteringene i år. Veksten er noe høyere enn det prognosemakerne jevnt over har lagt til grunn. For 2020 er usikkerheten fremdeles stor, men anslaget kan tyde på moderat økning. Undersøkelsen er enda mer optimistisk for investeringsaktiviteten i industrien i år, og indikerer en volumvekst i størrelsesorden 30 prosent. For neste år kan det derimot ligge an til en klar nedgang. Investeringene i kraftforsyning ser på den andre siden ut til å gå litt ned i år og kanskje enda litt mer ned i 2020. Her innebærer det politiske fokuset på vindkraftutbygging en ekstra usikkerhetsfaktor. En samlet vurdering av investeringsplanene i disse tre viktige næringene er at troen på en fortsatt oppgang i år er styrket, mens det tilsvarende ikke kan sies om 2020.

Forventningsbarometeret fra Finans Norge og Kantar TNS viser optimisme for utvikling i egen økonomi neste år, men nøytralt for landets økonomi. Dette underbygger forventningen om privat konsum som viktig drivkraft i konjunkturutviklingen framover. 

Onsdag kom SSB med to indikatorer for privat varekonsum. Varekonsumindeksen falt med 1,6 prosent fra mars til april, men detaljomsetningsindeksen økte med 1,8 prosent i samme periode. Indeksene bygger i stor grad på et felles statistikkgrunnlag. Varekonsumindeksen er imidlertid mer dekkende enn detaljomsetningsindeksen siden bilkjøp og strømforbruk er inkludert i varekonsumindeksen. Fra mars til april var det en kraftig nedgang både i bilkjøpene og i strømforbruket. Sistnevnte har lite med underliggende konsumutvikling å gjøre, mens bilkjøp av ulike grunner står i en spesiell stilling, og nedgangen i april kom etter kraftig økning i de to foregående månedene. Siden plasseringen av påsken endres fra år til år er sesongjusteringen av mars og april spesielt usikker, og de to månedene må derfor ses i sammenheng. Økningen i detaljomsetningsindeksen i to-månedersperioden fra januar-februar til mars-april er på 6 prosent regnet som årlig rate. Det er en betydelig vekst, men ikke større enn at veksten i årsgjennomsnittet fra 2018 til 2019 blir om lag 2½ prosent dersom veksten fra måned til måned framover skulle bli i samme størrelsesorden. Varekonsumet utenom bilkjøp og strøm ligger dermed fremdeles ikke an til å øke spesielt mye i år. 

Gjeldsveksten i kommunesektoren på 12-månedersbasis gikk ned fra 7,6 prosent i mars til 7,0 prosent i april. De tre siste månedene har imidlertid gjeldsveksten i kommunesektoren tatt seg opp sammenlignet med veksten i de tre foregående årene. Gjeldsveksten i husholdningene og i bedrifter har begge ligget stabilt på noe under 6 prosent siden slutten av fjoråret.

NAVs tall for registrerte arbeidsledige i mai økte litt fra april. Med det ble litt av nedgangen fra mars til april reversert, men endrer ikke bildet om en tendens til fallende ledighet.

Oljeprisen har de siste 2 uker falt med nesten 10 dollar per fat. Målt i kroner er oljeprisen likevel tilnærmet identisk med anslagene i revidert nasjonalbudsjett.

Mens en fortsatt konjunkturoppgang virker svært sannsynlig i år, har vi lite håndfast nå som peker i den retning for 2020. Investeringer i oljevirksomheten og i industrien, tradisjonell eksport og offentlig etterspørsel kan komme til å utvikle seg på det jevne. Det er imidlertid noen tegn som trekker i retning av at etterspørselen fra husholdningene kan ta seg opp så mye at konjunkturoppgangen fortsetter. Reallønna vil ta seg klart opp i år, og konjunktursituasjonen peker mot en liknende utvikling neste år. Sysselsettingen øker også, men inntekts- og etterspørselsveksten dempes av økte renter. Det kan nå se ut til at det blir tre renteøkninger à 0,25 prosentpoeng til i år.