Arbeidsledighet (NAV)

Arbeidsledigheten falt ytterligere siste uke. Antall helt ledige som andel av arbeidsstyrken var tirsdag 3,2 prosent (ujustert), ned 0,1 prosentpoeng. Antall delvis ledige gikk litt mindre ned, mens det ikke var noen endring i arbeidssøkere på tiltak.

På denne tiden av året er arbeidsledigheten normal relativt lav, slik at den underliggende ledigheten (altså sesongjustert) trolig vil være noen tiendeler høyere. Som månedsgjennomsnitt var forskjellen mellom sesongjustert og ujustert ledighet i mai 0,2 prosentpoeng (ukestallene sesongjusteres ikke av NAV). 

Gjeldsvekst

Gjeldsveksten økte i husholdningene og i bedriftene, men gikk ned i kommunene. Utviklingene i alle tre gruppene reflekterer imidlertid i stor grad en motsatt utvikling fra mars til april i fjor.

I kommunesektoren falt gjeldsveksten på 12-månedersbasis fra 8,5 prosent i mars til 7,8 prosent i april. Sesongjusterte tall viser at en lavere opplåning i april enn i mars, men mars-opplåningen var ekstremt høy.

Gjeldsveksten i husholdningene økte litt i april til 5,0 prosent, og fortsatte med det en svak tendens til økt 12-månedersvekst etter juni 2020. Sesongjusterte tall viser imidlertid en meget stabil vekst gjennom årets første fire måneder. I et historisk perspektiv er gjeldsvekst i husholdningene lav, og nær 40 prosent lavere enn gjennomsnittet på 2000-tallet.

I bedriftene økte gjeldsveksten på 12-månedersbasis marginalt til 4,4 prosent, og det har vært underliggende økning i gjeldsveksten etter oktober i fjor. Dette reflekterer imidlertid i liten grad utviklingen i det siste. Sesongjusterte tall viser en nokså ustabil opplåning gjennom pandemien og med fallende opplåning de to siste månedene.  

Boligpriser

Boligprisene for landet i gjennomsnitt steg 0,6 prosentpoeng. Det var imidlertid mindre enn veksten fra april til mai i fjor, slik at 12-månedersveksten falt til 11,3 prosent. Utviklingen de siste månedene har vært nokså forskjellig i ulike deler av landet. I Oslo falt prisene på tredje måned på rad, men 12-månedersveksten er fremdeles litt over landsgjennomsnittet. I Kristiansand og Stavanger falt boligprisene også. Men i disse to byene var 12-månedersveksten lavere enn landsgjennomsnittet. Det gjaldt for øvrig også Bergen, Trondhjem og ikke minst Tromsø – hvor 12-månedersveksten bare var 7,7 prosent. 

Renter

Rentene husholdningene står overfor endret seg lite fra mars til april. Lån med pant i bolig og flytende rente lå som måneden før i gjennomsnitt på 1,76 prosent. Renteendringene som er verd å nevne er renta på fastrentelån, som i snitt økte 0,11 prosentpoeng siste måned. 5 års-renter har økt fra en bunn i november i fjor med 2,0 prosent til nær 2,8 prosent i april. Det er bare 0,2 prosentpoeng lavere enn i februar i fjor og en god grunn til å tro at boligprisene ikke vil stige framover. 

Sparing

Nasjonalregnskapets foreløpige inntektsregnskap viser at disponibel realinntekt for husholdningene (sesongjustert) falt med 0,2 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Disse foreløpige inntektstallene må tas med en klype salt. De er nokså usikre på det nåværende tidspunkt og pandemien gjør sesongjusteringa ekstra usikker.

Det var en klar inntektsvekst gjennom 2020, og dermed et positivt overheng inn i 2021. Økt sysselsetting i tiden framover samt lønnstilleggene som stort sett kommer etter 1. kvartal, og nokså stor økning i pensjonene, vil ganske sikkert bidra til en god realinntektsvekst for 2021 sett under ett.

Sparingen fortsetter å øke. For 1. kvartal viser de foreløpige tallene at nesten 19 prosent av inntektene ble spart, mot et gjennomsnitt på knappe 8 prosent i 2019. Dette henger selvfølgelig sammen med pandemien.

Sparing er ikke-konsumert inntekt, og boliginvesteringene er en del av sparingen. Når man ser på hele husholdningssektoren som gruppe, er boliginvesteringene ikke kjøp og salg av brukte boliger mellom ulike husholdninger, men derimot det sektoren kjøper/bygger av nye boliger.

Sparingen kan i tillegg til investeringer i realkapital blant annet være satt av i aksjer og andre finansobjekter som er klart mindre likvide enn vanlig bankinnskudd. Det er således slett ikke slik at de oppsparte midlene umiddelbart kan eller vil settes inn i konsum når restriksjonene er opphevet. 

Men utviklingen i privat konsum i tiden framover, med hensyn til både hvor mye og på hva, vil være viktig for den videre gjeninnhentingen av aktivitet i norsk økonomi.

SSB-prognoser

SSB er mindre optimistiske nå med hensyn til veksten i fastlands-BNP i år, og de lå også i forrige prognose lavere enn mange andre institusjoner. Veksten ble nedjustert fra 3,3 til 3,1 prosent, mens AKU-ledigheten ble justert opp 0,1 prosentpoeng til 4,6 prosent. Til sammenlikning er vekst-anslaget i RNB 3,7 prosent og ledigheten 4,4. Nedjusteringen henger imidlertid først og fremst sammen med en litt svakere utviklingen hittil i år enn forventet.

KPI-veksten i 2021 anslås nå til 3,1 pst. mot 2,7 pst sist. Det er økte elpriser som er grunnen. Valutakursforutsetningen og anslått vekst i underliggende inflasjon er om lag uendre med en kronestyrking på 5,6 prosent og en vekst i KPI-JAE på 2,1 prosent.

Årslønnsveksten i 2021 anslås nå til 3,1 pst (2,6 pst sist). SSB lager prognose for nasjonalregnskapets årslønnsbegrep som avvek betydelig i fjor fra gjennomsnittet i TBU for de store forhandlingsområdene (3,1 vs 2,2). SSB legger til grunn at fjorårets sammensetningseffekter bare reverseres litt i 2021, men de mener lønnsstatistikk for 1. kvartal peker i retning av høyere årslønnsvekst enn frontfagsresultatet på 2,7 prosent og at lønnsveksten i privat sektor samlet kommer høyere.

Veksten i økonomien ventes å ta seg markert opp i de første månedene og ut i 3. kvartal, men deretter gradvis flate ut på det en forventer er den langsiktige/trendveksten på noe under 2,0 prosent. På grunn av overheng blir da veksten i årsgjennomsnittet for fastlands-BNP høyere neste år (4,1 prosent) enn i år. I 2023 ventes veksten bli 2,4 prosent og 1,9 prosent i 2024.

Arbeidsledigheten (AKU) ventes også å følge et tilsvarende forløp som BNP og flate ut på 3,7 prosent i 2024. Reallønnsveksten ventes ta seg opp til rundt 1,5 prosent de neste årene, litt mindre neste år og litt mer i 2024. Med en konsumprisvekst på knappe 2,0 prosent er de nominelle årslønnsanslagene om lag uendret de to neste årene og 3,6 prosent i 2024. Reverserte sammensetningseffekter må ventes å dra årslønnsveksten ned i 2022, slik at den individuelle lønnsveksten da vil være høyere.

SSB regner som sist, og i tråd med Norges Banks uttalelser, at styringsrenta begynner en langsom mars oppover fra etter sommeren, og gradvis da gå fra dagens 0 til 1,75 prosent ved utgangen av 2024. Typiske boliglånsrenter må i så fall ventes stige tilsvarende – med en liten tidsforsinkelse. Fram til 2025 legger SSB en større økning i rentene enn det Norges Bank ventet i mars. Dette kan knyttes til større optimisme for den økonomiske utviklingen fra neste år av.

Her ligger SSB-rapporten

OECD-prognoser

OECD kom mandag med nye prognoser som viser høyere økonomisk vekst i 2021 og 2022 i stort sett alle prognostiserte land, enn det de hadde i desember. Veksten i BNP Fastlands-Norge i 2021 anslås imidlertid med 3,4 prosent, 0,3 prosentpoeng lavere enn regjeringen i RNB. De regner med at veksten i Norge tar seg opp til 3,7 prosent i 2022, omtrent som gjennomsnittet i OECD.

BNP-veksten i OECD anslås til 5,3 prosent i 2021 og 3,8 prosent i 2022, med euro-området 1,0 prosentpoeng lavere i 2021, men noe høyere enn OECD samlet året etter. At vekten internasjonalt ventes høyere enn i Norge i 2021, må ses på bakgrunn av at nedgangen i 2020 var mindre her. Således falt BNP i OECD med hele 4,8 prosent i fjor, mot «bare» 2,6 prosent i Norge. 

Markeder

Oljefondet, som hadde 25-årsbursdag, feiret begivenheten med å være innom nye rekordnivåer flere dager denne uka, med en verdi på over 11.350 mrd. kroner. Etter vel en uke med en langsom svekkelse av krona importveid, styrket krona seg markert på tirsdag før den igjen gradvis svekket seg tilbake til nivået fra forrige fredag. Oljeprisen lå torsdag og fredag over 71 dollar per fat som var gjennomsnittsprisen i 2018 og klart høyere enn i 2019 og 2020.