NAV-ledighet

Tirsdag utgjorde de registrerte helt arbeidsledige hos NAV 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette var en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra uken før og med over 30 prosent siden toppen for 6 uker siden. Sett bort fra permitterte, var 3,4 prosent helt arbeidsledige. Det er fortsatt en viss økning i de delvis ledige. Summen av helt og delvis arbeidsledige samt arbeidssøkere på tiltak utgjorde 13,3 prosent av arbeidsstyrken, som bare er rundt 15 prosent lavere enn toppen.  

Det geografiske bildet av arbeidsledigheten er om lag uendret, med nesten den samme nedgangen i alle fylker. Når det gjelder yrker er den klart største nedgangen i tjenesteyrker hvor arbeidsledigheten var, og fortsatt er, høyest. Bygg og anlegg og industri, som i mye mindre grad ble direkte rammet av smittevernstiltakene, ligger fremdeles opp mot 1,5 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet.

Norges Banks forventningsundersøkelse

Årslønnsveksten anslås av partene i arbeidslivet til 2,0 prosent i 2020 ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse. Næringslivsledere anslår lønnsveksten i egen bedrift til 1,6 prosent. Gruppen benevnt «Økonomer» anslår årslønnsveksten til 1,5 prosent. Alle grupper har nedjustert anslagene siden forrige kvartal/undersøkelse kraftig.

Et interessant resultat er at nesten 18 prosent av næringslivslederne venter en bedret lønnsomhet de neste 12 måneder, mens bare litt over halvparten venter en svakere lønnsomhet. Undersøkelsen er tatt opp i siste del av april og første halvdel av mai, men nøyaktig hvilken periode respondentene tenker på er da kanskje ikke opplagt. På dette området er det helt avgjørende ettersom så mye skjedde fra og med 12. mars.

Litt under halvparten av næringslivslederne tror de vil sysselsette like mange om 12 måneder. Det er dobbelt så mange som regner med at de vil sysselsette færre, enn de som regner med flere.

Oljepris

Oljeprisen var fredag ettermiddag 35 dollar per fat, opp 15 dollar fra bunnen 27. april. Målt i kroner er prisen 346 kroner per fat, 15 kroner over årsanslaget i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Kronekurs

Høyere oljepris har bidratt til at krona har styrket seg. Målt med den importveide kronekursen, har kronestyrkingen vært noe over 1 prosent gjennom den siste uka og med 11 prosent siden bunnen 19. mars, hvor krona var på sitt svakeste noen gang. Krona er likevel 9 prosent svakere enn ved inngangen til året. En uendret krone ut året vil innebære at den som årsgjennomsnitt svekkes med 8-9 prosent. Ifølge Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), vil en slik svekkelse isolert sett trekke inflasjonen opp med 1,0-1,2 prosentpoeng.

Statens pensjonsfond utland

Verdien av oljefondet er nå fredag formiddag 10272 mrd. kroner – om lag det samme som det i RNB anslås at fondet skal ligge på ved inngangen til neste år. Det er samtidig nærmere 200 mrd. kroner mer enn ved inngangen til 2020. Kronesvekkelsen i perioden har trukket verdien av fondet opp med nærmere 800 mrd. kroner.