Nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2019 viser vekst i BNP Fastlands-Norge på 0,3 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal år, etter en oppgang på 1,1 prosent kvartalet før. Lavere vekst i 1. kvartal må ses i sammenheng med at 4. kvartalstallet i fjor var sterkt påvirket av jordbruksproduksjonen som tok seg opp etter tørkeperioden sommeren 2018, mens lav kraftproduksjon i februar og mars trakk ned BNP-veksten i 1. kvartal.

Fra etterspørselssiden økte i privat konsum fra 4. til 1. kvartal i hovedsak som følge av økte bilkjøp og en vekst i tjenestekonsumet. Konsumet i offentlig forvaltning økte også etter svak utvikling i fjor. På den andre siden var det nedgang i bruttoinvesteringene samlet sett. Investeringene i fastlandsnæringene og offentlig forvaltning avtok. Investeringene i fastlandsbedriftene har imidlertid tatt seg markert opp de siste årene. Industriinvesteringene fortsatte å øke, og det var også en økning i oljeinvesteringene. I 1. kvartal var det en økning både i eksporten og importen.

Sysselsettingen økte med 0,5 prosent i 1. kvartal som er den samme veksten som i 4. kvartal. Tallene viser økning i de fleste næringsområdene. Utførte timeverk økte også med 0,5 prosent i 1. kvartal.

Tirsdag 14. mai ble Revidert nasjonalbudsjett 2019 og Kommuneproposisjonen 2020 lagt fram. Regjeringen venter at konjunkturoppgangen fortsetter og veksten i fastlandsøkonomien anslås å bli høyere enn den langsiktige trenden både i år og neste år. Budsjettimpulsen i 2019 anslås nå til 0,5 pst., mens det i nasjonalbudsjettet i fjor høst ble lagt opp til et nøytralt budsjett.  Den viktigste årsaken til høyere budsjettimpuls i 2019 enn tidligere anslått er mindre pengebruk i 2018, i tillegg til at underskuddet i 2019 nå ventes å bli høyere enn tidligere.

Som følge av god skatteinngang hittil i år oppjusterte regjeringen anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 med 1½ mrd. kroner fra i fjor høst. På den andre siden bidrar høyere prisvekst på varer og tjenester til at kostnadsdeflatoren i 2019 ble oppjustert med 0,2 prosentpoeng, til 3,0 pst. Høyere kostnadsvekst reduserer isolert sett realinntektsveksten med 1 mrd. kroner. Samlet sett anslår regjeringen en reell økning i sektorens samlede inntekter på 0,4 mrd. kroner fra 2018 til 2019, mens det anslås en nedgang i sektorens frie inntektene på 1,8 mrd. kroner fra 2018 til 2019. Nedgangen må ses i sammenheng med at kommunesektoren fikk høyere skatteinntekter enn ventet i 2018, og disse økte skatteinntektene videreføres i hovedsak ikke i 2019.