Byggeareal

Igangsettingen av boligbygg falt kraftig fra mars til april. Dette må ses på bakgrunn av at marstallet var relativt høyt, og at disse tallene ofte endrer seg mye fra måned til måned (volatile). Gjennomsnittet (sesongjustert) i årets fire første måneder er 12 prosent lavere enn gjennomsnittet for hele fjoråret. Dette tyder på at boliginvesteringene (bygging) vil bli lavere i 2022 enn i 2021. Den voldsomme økningen i byggekostnadene, mangel på arbeidskraft i byggenæringen, og økte renter peker i samme retning.

Igangsettingen av andre bygg (næringsbygg og hytter) økte litt i april, men for slike bygg var marstallet svært lavt, og apriltallet er også langt lavere enn i starten av året. Uendret igangsetting fra april vil gi et fall på 9 prosent på årsbasis i 2022. Dette indikerer en svak investeringsutvikling for bygninger i fastlandsnæringene i 2022.

Befolkning

Veksten i befolkningen holdt seg høy i 1. kvartal i år. Sammenliknet med kvartalet før var veksten 0,19 prosent, og fra 1. kvartal i fjor var veksten 0,68 prosent. Fødselsoverskuddet økte fra kvartalet før på grunn av både flere fødsler og færre døde. Fødselstallet er imidlertid lavt for å være i 1. kvartal – det laveste på minst 25 år. SSB konkluderer på denne bakgrunn med at fjorårets økning i fruktbarheten var et midlertidig fenomen knyttet til pandemien.

Nettoinnvandring gikk litt ned i 1. kvartal, men er likevel det høyeste 1. kvartalstallet siden 2015. Det var nedgang i både inn- og utvandringen.

Ledige stillinger - NAVs bedriftsundersøkelse

Mens SSB anslo antall ledige stillinger i 1. kvartal til nær 105.000 personer kommer NAV til at tallet våren 2022 er vel 70.000 personer. Det er klart flest ledige stillinger innen helse og omsorg med nesten 16.000. Samtidig er tallet på arbeidsledige og på tiltak med denne yrkesbakgrunnen 4.500. At det innen grove yrkeskategorier er et stort antall arbeidsledige og ledige stillinger henger sammen med både forskjeller mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse og geografisk mobilitet og at ansettelser som oftest krever noe tid.

Også i bygg og anlegg er antall ledige stillinger svært høyt med 11.500, mens antall arbeidsledige er knappe 6.000.

27 prosent av bedriftene rapporterer at de har hatt problemer med å rekruttere arbeidstakere med rett kompetanse i de tre siste månedene. Det samme spørsmålet har vært stilt siden 2012 og andelen har aldri vært høyere. 17 prosent fikk ikke rekruttert, mens 10 prosent tilsatte noen med en annen eller lavere formell kompetanse enn det de søkte etter.

Andelen av bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer var minst i Agder med 18 prosent, og deretter kom Vest-Viken og Innlandet med henholdsvis 20 og 21 prosent. De øvrige regionene lå alle i området 23-26 prosent, med Nordland på topp med 26 prosent. NAV har også laget en stramhetsindikator hvor mangelen på arbeidskraft ses i forhold til summen av faktisk sysselsetting og den manglende. Det regionale bildet blir relativt likt: Arbeidsmarkedet i Nordland er strammest med 3,9 prosent, med Møre og Romsdal på 3,4 prosent på en god annenplass. Men her ligger Vestland på bunn med 1,7 prosent, før Agder på 2,1 prosent og Oslo med 2,2 prosent. Stramhetsindikatoren i Trøndelag er 2,3 prosent, mens øvrige fylker/regioner ligger på 2,5 prosent.

Denne bedriftsundersøkelsen gjøres hver vår og er en utvalgsundersøkelse. Årets undersøkelse ble gjort etter at de siste korona-restriksjonene var opphevet.

Skatt

Samlet innbetalt skatt utenom petroleum i årets fire første måneder økte med 34 mrd. kroner, eller 12 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor. Innbetalingen i april var 26 prosent høyere enn april i fjor.

For kommunesektoren er skatteinngangen i april normalt beskjeden, apriltallet var 0,5 mrd. kroner høyere enn i april i fjor. Samlet i årets fire første måneder var skatteinngangen 6,1 mrd. kroner høyere enn i samme periode i fjor. Til sammenlikning var anslaget på skatteinngangen i 2022 da budsjettet ble vedtatt i fjor høst 5,9 mrd. kroner lavere enn det som ble resultatet for 2021. Skatteinngangen i april og hittil i år gir ingen indikasjoner av betydning for hvorvidt anslagene i RNB, om en merskattevekst på 21 mrd. kroner, vil treffe det endelige resultatet.

Norges Banks forventningsundersøkelse

Ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse venter økonomieksperter og partene i arbeidslivet en årslønnsvekst på 3,9 prosent i 2022. Næringslivslederne venter en lønnsvekst på 4,1 prosent i egen bedrift. 24,7 prosent av næringslivslederne venter bedret lønnsomhet i egen bedrift neste 12 måneder, mens 32,4 prosent venter at lønnsomheten vil svekkes.  

Markeder

17.mai-uka har vært mindre turbulent enn de foregående to ukene. Krona har svekket seg litt i løpet av uka, oljefondet er om lag uendret og oljeprisen litt høyere med 112,5 dollar per fat.