Arbeidsledighet (NAV)

Antall helt arbeidsledige gikk ned med 5.500 personer siste uke (ujustert), og utgjorde tirsdag 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Antall delvis ledige økte litt, mens arbeidssøkere på tiltak forble uendret. Nedgangen i helt ledige var ganske lik i alle fylker. Den laveste ledigheten er å finne i Nordland, med bare 2,4 prosent, mens Oslo ligger på topp med 6,0 prosent. Ledigheten i Nordland kan ikke betegnes som noe krise-nivå, men er likevel 0,8 prosentpoeng høyere enn i april 2019. Arbeidsledigheten gikk litt ned for de fleste yrker, men spesielt kraftig for de to på topp; Reiseliv og transport og Butikk- og salgsarbeid.

Arbeidskraftsundersøkelsen til SSB (AKU) er under omlegging. Sesongjustert og bruddkorrigert ledighetsnivå i 1. kvartal i år oppgis til 5 prosent, mens et normalnivå ligger i området 3,5-4,0 prosent. AKU oppfatter imidlertid – i motsetning til NAV – permitterte som sysselsatt i de tre første månedene av en permitteringsperiode. Dette gjør AKU-ledigheten mindre interessant i en periode med mye permitteringer som nå. Samtidig fanger AKU opp mer av den faktiske ledigheten enn NAV – som systematisk vil underrapportere ettersom alle reelt arbeidssøkende ikke tar kontakt med NAV, spesielt hvis de ikke har krav på dagpenger.

Boligpriser

Boligprisene falt 0,1 prosent i april. Det burde ikke være særlig overraskende med utsikter til noe raskere renteoppgang og når meglerne samtidig melder om økt tilbud. Mikroobservasjonen fra mitt borettslag i Oslo, med en leilighet som gikk 16 prosent over takst og med det satte en klar rekord, viste seg heldigvis ikke være representativ. Det illustrerer at man skal være litt forsiktig med å konkludere ut fra et tynt tallmateriale. Sammenlignet med boligprisene i april i fjor, er økningen vel 12 prosent.

Det var markerte geografiske forskjeller i boligprisveksten. Sterk vekst i Stavanger og Kristiansand med opp mot 2 prosent, mens Ålesund og omegn lå på bunn med en nedgang på knappe 1 prosent. Til tross for to måneder med prisfall, er 12-månedersveksten i Oslo-prisene med nær 16 prosent, fortsatt på topp. Tromsø har den laveste 12-månedersvektsten med litt over 7 prosent.

Renter

Norges Banks overrasket ingen - når styringsrenta på rentemøtet torsdag ikke ble endret fra 0. Det ble heller ikke gitt noen endrede signaler om når rentene kan ventes å øke – det er fremdeles «i andre halvår i år».

Det var svært små endringer for de fleste renter husholdningene står overfor fra februar til mars, med unntak av nye fastrentelån med pant i bolig som økte vel 0,1 prosentpoeng. SSB-statistikken viser at disse fastrentelånene har økt fra et bunn-nivå i oktober på 1,8 prosent til 2,2 i mars. Utestående fastrentelån har derimot falt fra en lokal topp på 2,9 prosent i februar 2020 og til 2,6 i mars etter hvert som gamle lån har forfalt.

Industriproduksjon

Industriproduksjonen økte noe fra februar til mars, og med nær 3 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Mens industriproduksjonen samlet var nær 2 prosent høyere enn i februar i fjor, før smittevernstiltakene ble satt i verk, er produksjonen innen leverandørindustrien til oljenæringen nesten 7 prosent lavere.

Statsregnskap 2020

Fredag i forrige uke kom statsregnskapet 2020, som viste vesentlig høyere inntekter og lavere utgifter enn anslagene gitt i fjorårets RNB og senere. Oljepengebruken (det strukturelle oljekorrigerte underskuddet) for 2020 er nå beregnet til å utgjøre 3,7 prosent av fondet ved inngangen til budsjettåret. Overforbruket i forhold til 3-prosentbanen er dermed kraftig redusert, og enda mer i lys av at verdien av fondet nå er vesentlig høyere enn ved inngangen til budsjettåret (2020) – som 3-prosentbanen bygger på. At dette er et forhold man ikke kan stole på vil vare – er belyst tidligere (https://www.ks.no/kronikker/slik-kan-handlingsregelen-reddes/).

Markeder

Markedsbevegelsene har vært relativt små denne uka. Krona svekket seg litt fra slutten av forrige uke, og var importveid 1 prosent svakere enn i slutten av forrige uke. Kronesvekkelsen har bidratt til at kroneverdien av oljefondet har økt litt fra forrige uke. Oljeprisen har økt litt igjen, og har med nær 69 dollar per fat vært over nivået i månedene før pandemien slo ut og nær de høyeste noteringene under pandemien.