Byggeareal

Igangsettingen av boligbygg økte i mars, etter en klar nedgang i februar. Marsnivået var litt høyere enn gjennomsnittet i 2021, men tendensen så langt i år har vært nokså flat. Isolert sett peker igangsettingstallene så langt i år mot en økning i boliginvesteringene.

Igangsettingen av andre bygg (næringsbygg og hytter) falt kraftig i mars, til et nivå som er 20 prosent lavere enn gjennomsnittet 2021. Isolert sett peker dette i retning av en svak utvikling for investeringene i fastlandsnæringene, til tross for at tendensen etter sommeren 2021 fram til mars har vært stigende. Men mars-tallet kan godt bare være ett «blipp».

Det er for tiden sterke impulser mot bygge- og anleggsbransjen. Byggekostnadene stiger fortsatt kraftig og rentenivået er på vei opp. Det er også mangel på fagfolk innen bygg og anlegg. Samtidig peker de fleste prognoser mot høy aktivitet i norsk økonomi framover. På bakgrunn av dette er det kanskje litt begrenset hva man kan «lære» om fremtiden fra tendensene i igangsettingen, og usikkerheten må betraktes som meget stor for denne virksomheten.

Skatteinngangen i kommunesektoren

I årets tre første måneder er skatteinngangen utenom petroleum på 10 prosent høyere enn i samme periode i fjor. I kommunesektoren er økningen knappe 9 prosent. I mars alene, som er en stor skattemåned, var kommunesektorens skatteinngang imidlertid bare 1,3 prosent høyere enn i mars i fjor. Se https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/skatteinntekter/skatteinntekter-mars-2022/ for en nærmere omtale av tallene.

Den høye skatteveksten i januar, sammen med at det ligger an til større innbetalinger av restskatt i år enn i fjor, kan peke mot at kommunesektorens skatteinntekter også i 2022 vil bli høyere enn anslått av regjeringen i Nasjonalbudsjettet for 2022. 

Konjunkturbarometeret fra SSB

Industriledere er samlet sett fortsatt moderat optimistiske med tanke på vekst i produksjon og sysselsetting i 2. kvartal i år. 

Tilgangen på råstoff/elektrisk kraft fortsetter å øke som begrensende faktor for produksjonen i denne undersøkelsen. Tilgangen på arbeidskraft begrenser litt mer enn det den gjorde for et kvartal siden, mens maskin- og anleggskapasitet begrenser litt mindre. Begrensningen fra etterspørsel og konkurranse har falt gjennom det siste halvannet året og har ikke vært lavere siste 10 år.

Den samlede kapasitetsutnyttelsen i industrien fortsetter å øke og var i 1. kvartal 82 prosent. Utnyttelsesgraden har ikke vært høyere siden starten av finanskrisen for snart femten år siden, og er også litt høyere enn gjennomsnittet i perioden fra 1990 til i dag.

Markeder

Oljeprisen har svingt fra 105 til 115 dollar per fat siste uke, og er fredag ettermiddag 107 dollar. Krona har vært svært stabil siste uke. Kroneverdien av oljefondet har derimot svingt litt, men er fredag ettermiddag tilbake på nivået fra onsdag i påskeuka, 900 mrd. kroner lavere enn ved inngangen til 2022.